Slachtemarathon 2004

De SDS EK-League (2)
3 juni 2004
Speeldagenkalinder 2004-2005
4 juni 2004

Ferskeidene SDS ‘ers drafe folgende wike de Slachtemarathon. Wy binne benijd hoe as sy it der fanôf bringe sille. Dizze SDS ‘ers dogge mei:

SDS ‘ers
Anne Stenekes
Peter Sybesma
Roel Sybesma
Dirk-Yde Sjaarda
Wichard Deinum
Feite de Haan
Samme Overal

Âld-lid Trefferredaksje
Meinte Wesselius

Âld SDS ‘ers
Henk Ruiter
Klaas Kamstra
Marco Haagsma
Johan Heerma
Jeljer Zijlstra

Ek stie der op de webside fan de Slachtemarathon dat der in sekere Kees Jansen út Ljouwert meidocht. It sil dochs net…………