Snertrin 2008

Wepperkes moandei 7-1
7 januari 2008
Wepperkes woansdei 9-1
9 januari 2008

Wy krigen fan Klaas Okkema in stik of wat prachtige foto’s mei in ferslachje. Hjir alfêst in foarproefke. De rest kinne jim sjen yn de nije Treffer.


“Moat de snert ien sokke grutte skalen”


Sjocht it der net ferskoarentste lekker ut? Alles snert gong dan ek op.


De favoriten meitsje harren klear……


Nei de routebeskriuwing en in lawinepylk setten de drafers útein.Petsje ôf foar dit trio.


De froulju wiene ek goed ferstjinwurdigge.

Om 4 oere wie eltsenien binnen. Nei in lekker kopke snert en in speech fan de foarsitter waard der nog strieden om de grutte prizen mei it draaiend rad.

 

De Haitsma’s kinne sneon Klaas Overal helpe mei it ballehok, se hawwe no goed gereedskap. Dernei in potsje Fuotballe bij Tinus ien de tun, ofspiele bij Ype of Robert S. En as ofsluting bij Robert Hoekstra in hapke ite.

 

Al mei al in tige slagge middei.

 

De activiteiten commissie.