Sneon SDS-sealtoernoai foar JO15 en JO17! Jou dy no op!

Lokkich-nijjierweppers
2 januari 2017
Sneon SDS-nijjierssit!
4 januari 2017

SDS-sealtoernoai foar JO15 en JO17!

Troch in wiziging yn it programma is kommende sneon 7 jannewaris al it jierlijkse SDS-sealtoernoai foar de JO15 tegeare mei de JO17.
It toernoai begjint om 9.00 oere yn sporthal de Greidhoeke yn Easterein. Graach opjaan mei help fan dit formulier foar freed 6 jannewaris 13.00 oere!
De earste JO15’ers lykas Luka, Stijn, Tjitse, Anco, Tom, Jorrit, Gerrit, Halbe Willem, Eljer, Wiltsje en Gerben hawwe harren al opjûn!
No de rest noch!
Foarnamme
Efternamme

Team

Eameladres

It fuotbaljen wurdt mei my neat, mar ik kin wol

Afbeelding zonder bijschrift