Sneon mei de bus nei Willemsoord 1 – SDS 1!

Meinte Sixmatoernooi
29 oktober 2017
Weppers tiisdei 31-10-2017
31 oktober 2017

SDS 1 spilet kommende sneon 4 novimber út tsjin Willemsoord 1.
Krekt sa ’n potsje om mei syn allen yn de bus der hinne.
Wolle jo ek mei yn de bus lit it ús dan efkes witte fia info@vv-sds.nl of lit it Willem Wijnia efkes witte.
Foar supporters kostet it €10,-
Dit is foar in retourke fansels!
Hooplik sitte de 3 punten der ek by yn!
Klaas Overal, Meinte Wesselius, Andries Stuiver en Popko Wijnia steane yn elts gefal al op de list!