Sneon kratsjes bier te keap by de kantine

Weppers tiisdei 12-1-2021
12 januari 2021
Werom nei 2004
14 januari 2021
Beste minsken yn Easterein, Wommels en omjouwing, foutballers, keatsers en elkenien dy’t gebrûk makket fan us mooie gebouw en complex.
Ek wij as bestjoer fan de Skoalleseize ha uiteraard nog altiten te meitsjen mei ’t ferfelende Corona virus, en der troch ek us gebrûkers. Spitich genoch bin we nog steeds ticht, en ha wy wer in foarried bier.
Dit moat helaas wer op omdat de datum hast “op” is, en dus wolle we freegje oan elkenien dy’ t hjir belang by hat, om ús te helpen dit op te krijen. Dus  dit bier wolle we graach kommende sneon 16-1 fan 10.00 oant 12.00 ferkeapje foar de leafhawwers. € 15,- p/krat, incl statiejild, we ha sa’n 50 krat, op is op. Graach per pin ôfrekkenje.
Namens Skoalleseize, hartelijk dank.
(net hjir bestelle, allinnich de sneons ophelje)

Beste mensen in Oosterend, Wommels e.o. Voetballer, kaatsers, en iedereen die gebruik maakt van ons gebouw en sportcomplex.
Ook wij als bestuur hebben nog steeds last van het vervelende Corona virus, en daardoor ook onze gebruikers. Helaas zijn we nog even dicht  en blijven wij weer met een voorraad bier etc zitten, willen we u vragen, indien u belang heeft, om ons te helpen dit op te krijgen.  Dit  bier willen we graag op 16-01 van 10.00 tot 12.00 verkopen voor € 15,- p/krat, incl statiegeld. We hebben zo’n 50 krat, op is op. Graag alleen pinnen.
Namens Skoalleseize, hartelijk dank. (niet hier bestellen, ALLEEN  zaterdag ophalen).