Sneon 3-12

Seleksjes sneon 3-12
2 december 2016
Weppers snein 4-12
4 december 2016

It meast aktuele programma fan sneon kinne jim hjir sjen.  Ek de útslaggen fan de spile wedstriden kinne jim dêr yn de rin fan de dei fine. Binne der wedstriidferslagen, dan komme dy ek hjir. Mei oare wurden: alles wat mei de wedstriden op sneon  (en in bytsje op freed) te meitsjen hat, komt op dizze bledside. Leuke en nijsgjirrige saken, wedstriidferslagen en in fotootsje kinne maild wurde nei info@vv-sds.nl en sds-nijs@home.nl.

De útslagen
utslaggen

SDS 1 – SVM 1        2-0

Moaie punten foar SDS 1, dat yn goeie dwaan is. Trije oerwinningen op rige. SDS begong ek hoopfol mei gelyk druk nei foaren. Der kaam in iets mindere fase mar dêrnei gie it wer goed. De rêststân wie 2-0 troch earst in prima ynsketten bal fan Jelmer Posthumus, neidat de doelpunt in hurd skot net goed kearde en dêrnei de 2-0 troch Erik Haitsma dy’t de bal werom krige fan dyselde Jelmer. Ek in kopbal kaam noch op de latte boppe de doelman fan SVM terjochte.  SVM besocht wol rjochting it SDS doel te kommen mar de ferdigening mei Remco, Bauke, Marco en Jacob Klaas stie lekker te baljen. Foar it skoft foel Tjipke Okkema út mei in ferdraaide knibbel. Wiebe Heeres wie syn ferfanger
Nei de thee besocht SVM it wol mar ek hiele grutte kânsen bleaunen út en oars wie Jaap der wol of Hendrik de Jong  dy’t in hurd skot blokkearde. Hendrik wie yn it fjild kommen foar Feite de Haan en ek Lourens van der Pol mocht noch in kertierke meidwaan foar Erik Haitsma. In fertsjinne en moaie oerwinning foar SDS 1 dat mei fertrouwen ôfreizgje kin nei it Hearrenfean.
De trainer fan SVM joech noch in interfjoe foar de radio en fûn dit er fan. Hear hjir

VVI 2 – SDS 2    1-2

Gisteren stond de topper tegen VVI op het programma. Op voorhand een lastige opgave, immers de allereerste competitie wedstijd en enige verliespartij tot nu toe was tegen VVI.
Maar met een fitte selectie, zo fit, dat er 2 bij sds4, 1 bij sds3 en 1 bij sds1 mee deden, en Jurjen helaas geblesseerd is,vertrokken we naar Idskenhuzen.
Net als vorige week was er iets van spanning bij iedereen, dat merkte je al in de warming-up. En Marten was lang niet fit, zeg maar gewoon, was ziek, ’s morgens alles er uit gegooit maar toch op karakter mee. Dat speelt toch bij iedereen een beetje mee…. zou onze keeper ’t volhouden of….
De eerste 10 min was niet goed, veel balverlies, een fysiek sterk VVI, en we waren te gehaast en te slordig aan de bal.
Daarna kregen we wat grip op de tegenstander, begonnen beter te voetballen, het middenveld had alles goed onder controle en anders was er onze verdediging, die als een blok stond en er voor zorgde dat Marten niet in aktie hoefde te komen. Met de “slimme” Pieter en de snelle Dirk voorin kregen we toch een paar kleine kansjes. Toch was het een curieus eigen doelpunt wat ons in de 40e min op voorsprong bracht. Een terugspeelbal werd volledig gemist door de verder goed keepende doelman van VVI en belande tergend langzaam in de goal.
Vlak voor rust, da’s mooi meegenomen en op dat moment toch wel verdiend.
Begin 2e helft staan we erg onder druk, VVI wil logischerwijs snel gelijk maken. Toch komen wij na 25 min op 0-2, Ayanle, erin gwkomen voor Tjeerd, vind Dirk, die met een goede aktie de keeper passeert en beheerst scoort.
Vvi “vergeet” dan te voetballen, ze hebben een paar zeer goede middenvelders, maar gaan de lange bal hanteren en pompen alles naar voren. Maar zoals gezegt, bij ons staat de verdediging als een huis en gevaarlijk wordt het niet. Helaas kan Marten 20 min voor tijd niet meer, Stephan op doel. Vvi scoort 10 min voor tijd de aansluitingstreffer en dan gaan ze echt aandringen. We houden stand, Hendrik valt nog in en krijgt in 10 min meer aanslagen te verwerken dan de hele verdediging in de hele wedstrijd 😉 maar geeft geen krimp. Weinig spelen, maar nooit zeuren, dat geeft aan dat de sfeer in de hele ploeg super is.
Topper gewonnen, 5 p los, 10 x op rij ongeslagen. Chapeau!!!!!!!
Volgende week thuis tegen NOK, de laatste voor de winterstop!!!!!
Boudewijn

sc Joure 3 – SDS 3       2-1

SDS 3 miste wedstriidritme troch de koarte hjerststop. Earste helte like nearne nei. 2-0 efter mar in doelpunt fan Wichard Deinum (yntikker neffens korrespondint HA Dijkstra) like it spannend te meitsjen. Peal stie sc Joure yn de wei om der in grutte útslach fan te meitsjen.

SDS VR 1 – SJO WTTC – Udiros  VR 1    5-2

Tegen de sint was gemeld,
Dat de dames van SDS vandaag speelden tegen Udiros op het b-veld.
Vanaf minuut één speelde Udiros fel,
zetten goed druk en waren enorm snel.
Na 20 minuten stonden de dames van Udiros 0-2 voor,
Maar gelukkig zette deze trend zich niet door.
SDS was een achterstand niet gewend,
maar verdienen wel een enorm compliment.
Samen strijden, goed druk zetten en fel spelen,
De toeschouwers hoefden zich daarna niet meer te vervelen.
Voor de rust waren het Agnes en Jeska die scoorden,
Daarna was het Udiros die zich aan de dames van sds stoorden
Na de rust was sds veel beter,
Ze strijdden voor elke meter.
Topscoorder tjitske maakte de wedstrijd compleet,
doordat door haar de bal nog 3 keer in het goal gleed.
Zeer tevreden en met 3 punten,
hopen we volgende week weer te kunnen stunten.

DTD MO15-1 – SDS MO 15-2

Eignlijk weet ik niet zo goed wat ik over deze wedstrijd moet schrijven…..Het verschil tussen DTD en SDS was veel te groot. De meiden van DTD horen eigenlijk niet in deze competitie thuis, wat ook wel te zien is aan de uitslagen van de andere wedstrijden die DTD tot nu toe gespeeld heeft. De meeste wedstrijden worden door DTD met dubbele cijfers gewonnen. SDS ging dan ook met gemengde gevoelens op pad vanochtend.

Het was na een paar minuten al duidelijk dat het een zware ochtend zou worden voor SDS. De ene na de andere goal vloog er in en bij rust stond SDS al met 11-0 achter. In de tweede helft was het beeld niet veel anders. De meiden van SDS deden hun best maar ze kwamen er niet uit. Bij DTD was het inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat ze scoorden en er werd niet eens meer gejuicht bij een doelpunt. Gelukkig kon SDS de eer redden door een snelle uitbraak van Silke en haar goal werd door onze meiden uitbundig gevierd. Einduitslag: 21-1 voor DTD. Snel vergeten deze wedstrijd en na de winter weer met hetzelfde plezier en inzet het veld op!
Aukje Schellens

SDS JO15-1 – Flevo Boys JO15-3 : 5 – 0

Nei de ofstraffing fan ferline wike tsjin de koprinner, moasten we hjoed wer oan ‘e bak tsjin Flevo Boys ut Emmeloord. Om de jongens fuort fanof it begjin skerp te kryen, hiene we de warming up iets oanpast. Dit like te slagjen want de mannen begongen skerp oan de wedstriid. En we kamen sawier op foarsprong. Nei 11 minuten moat de keeper fan Flevo Boys al fiskje. In moaie oanfal wurd skitterend ofronden troch die hieltiid better wurdende Merijn. We bliuwe de bettere ploeg, mar ferjitte fierder ofstan te nimmen. Sadwaande hald Flevo Boys hoop en langsamerhan kriget Flevo Boys wat de oerhan, sunder echt gefaarlik te wurden. Reststan 1-0. Nei de rest makket Stan de 2-0 en de 3-0. Merijn makket de 4-0 en uteinlik makket Stan der ek noch 5-0 fan. Us twa spitsen wiene dus hiel effektief. Einliks stie it hielendal wol goed. Us meast talintfolle spyler Luka hat it dit seizoen net makkelik, mar bliuwt der altiid keihurd foar wurkjen. Yn dizze wedstriid kaam dat der allegeare ut, hy spyle in hiele beste wedstriid, miskien wol de beste fan it hiele seizoen oan t no ta. We steane no op 17 punten, wa hie dat fan te foaren tocht ? No noch 2 wedstriiden oan ’t de winterstop. Wat soe it moai weze at we dizze helte ofslute kinne mei 23 punten. Mar safier is it noch lang net, nye wike earst ut nei Blauw Wyt en dernei LSC thus.
Theo

 

Jû 42 – âB 42

Der binne likefolle even as ûneven getallen en de kâns dat er dus in even oantal bij it Efkes Baljen is, is statistyk sjoen 50 %. It falt dit seizoen op dat dit net opgiet. Wer wiene der 13 en dat is ûneven. Dêrom waard er dizze kear keazen foar de Jû 42 – âB 42 fariant: Jongeren ûnder 42 en âldtsjes boppe 42. 6 Jû-ers en 7 âB-ers.
Dy 7 âB-ers begongen poerbêst en in moaie foarsprong en yn it ferlingde dêrfan in moai ein like der oan te kommen. Mar nettsjinsteande de routine op basis fan de leeftyd gie it yn de midden fan de partij efkes mis. Mei de punt nei foaren en twa man efter de spits waard fataal. De Jû42 kounterde de iene moaie oanfal nei de oare op de matte en mei in foarsprong gyngen sij de tinkbyldige rêst yn. Hie der mar in rêst west foar dy âB42, dan hiene se efkes bijkomme kinnen en taktysk in tsjinset betinke.
No bleaunen se lekker yn it spoar, mar kamen net mear lâns side. Yn alle earlikens moat ek steld wurde dat it Sinteklaazjen al begong wie want der waarden in flink oantal kadootsjes útrikt. Heit en soan  (beide mei Dirk yn de foarnamme) sille it der thús noch wol efkes oer hân hawwe.
De finale fan “twa út” wie spannend. Jong op 1-0 troch in tikje efter de steanfoet lâns fan Dennis Vinke dy’t dêrfoar al sirkuseftige bewegingingen sjen litten hie, dy’t net suksesfol wiene. It waard 1-1 mar wol of net fertsjinne de senior fan jong Folkert Rients koe de beker yn ûntfangst nimme want jong wûn mei 2-1.  En boppedat is it net sa at je in Dútser en in Italiaan yn de ploech ha, dan kinne je as tsjinstanner fuotbalje wat je wolle, úteinlike winne Ferry en Dennis…
Jû42: Folkert Rients Vellinga, Dennis Vinke, Pieter de Boer, Ferry Korbach, Foeke Dirk Reitsma, Menno de Vries
âB42: Chiel Kampman, Aant Hofstra, Sipke Hiemstra, Pieter Veenje, Douwe Dirk Reitsma,Harrie Kooistra, Johan Heerma.
(aant)