Seleksjes sneon 3-12

Weppers freed 2-12
2 december 2016
Sneon 3-12
2 december 2016

SDS 1 – SVM Marknesse 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Jaap, Bauke, Erik, Jacob Klaas, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter en Feite.
Flagger: Jan Bouke Bouma

VVI 2 – SDS 2
11.00: der wêze
12.45: fuotbalje
Marten, Bote, Hendrik, Jesse, Pieter K, Ralph, Gerrit, Tseard, Wietse, Martijn, Stefan, Ewout, Jort, Dirk en Ayanle.
Flagger: Klaas de Haan

sc Joure 3 – SDS 3
12.24 der wêze
13.30 fuotbalje
Wichard, Harm-Auke, Tjeerd, Anco, Auke,  Gert-Jan, Jan-Simon, Henk, Hans, Peter, Robert, Pieter-Lieuwe, Ype, Klaas en Willem.

SDS 4 – Workum 3
13.41 der wêze
14.30 fuotbalje
Arjan,  Jorrit, Gert-Jan, Eeltje,  Rick D, DDK, Tseard, Rickie(allinnich de earste helte), Jelte, Remon, Thomas, Martijn, Wietse V, Allert en Pieter de V.

SDS  VR1 – SJO WTOC/Udiros VR 1
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje
Alize, Lysanne, Hester, Akke-Rixt, Christa, Amarins, Agnes, Sieta, Alissa, Sanne rixt, Janieke, Tjitske, Jeska, Geeske en Gerry-Edou.
Flagger: Bertus Bootsma