Sneon 27-1-2018

Weppers freed 26-1-2018
26 januari 2018
Weppers moandei 29-1-2018
29 januari 2018

SDS JO 15-3 – SDS JO 15-1  (oefenwedstriid)


JO 15-3 like de winst te pakken mei in 2-0 foarsprong mei noch in minút as 15 te spyljen, Mar it pakte oars út. JO 15-1 bleau fûleeindich oanfallen en trochsetten en skoarden trije kear yn it lêste kertierke. Einstân 2-3

SDS JO 19-1 – Dronrijp za2  (oefenwedstriid)

Winterstopbleus goed afgeschud
Jo19 is goed uit de winterstop gekomen.
Met twee nieuwe aanwinsten, aangetrokken vlak voor de deadline van de transferwindow,  werd met 4-1 gewonnen van Dronryp za2.
Met hier en daar fris combinatiespel werd het de tegenstander lastig gemaakt. Dit leidde al snel tot een mooie 2-0. Hierna kwam Dronrijp terug na een gerechte penalty. Na rust liep jo19 verder uit door 2 doelpunten van gastspeler Sietze.  Het aantal doelpunten was een terechte beloning voor de mannen van Henk en Pieter. Jelle de Boer floot een goede wedstrijd. De mannen gaan volgende week weer oefenen op weg naar een mooie voorjaarscompetitie.
Aan het eind waren de krachten weggevloeid bij de mannen uit Dronrijp. Pieta (mem van Yward) zorgde voor verlichting van de nodige kramp.
Tjerk

SDS 2 – NOK 2   (oefenwedstriid)

SDS 2 kin blykber noch net sûnder de âldsjes Feite en Anne, want der waard mei 0-3 ferlern fan NOK 2. Of jout it ferslach wat oars oan? Wy heare it sneon fêst fan Boudewijn. As hy tenminste alwer type kin mei syn operearde hân.

SDS VR1 – QVC VR1  (kompetysje)

Sneon 27 jannewaris spilen de dames fan SDS vr1 thús tsjin de dames fan QVC. Dit kear net om troch te gean yn’e beker mar om de 3 punten! In wedstriid mei gemengde gevoelens. Faak tinke we te makkelijk. Ek al ha we al in oantal kear mei leuke sifers tsjin se wûn, tsjin QVC kin it alle kanten op.
We binne allegear goed tarideden nei in goeie warming-up geane de dames klear stean sadat de wedstriid kin begjinne. It fluitsignaal gjit of. We begjinne wat slordich oan de bal mar dernei wurd it ol better. SDS kryt folle kansen. Tjitske makket in pear goeie aksjes die helaas belande tsjin de peal.. Seriette kryt de bal goed oanspiele en draaft mei de bal richting it goal.
De keeper komt ol op Seriette of en jout de bal moai foar werby Kirsten de 1-0 makket. We bliuwe goed druk setten en spylje steeds op de helft fan QVC. Tjitske jout in moaie foarset foar it goal, der stie ien fan QVC die de bal moai ofmakke yn eigen goal, 2-0. Mei dizze stân gongen we de rust yn. De 2e helft begong ek wer in bietsje slordig. En makke QVC ol snel de 2-1 helaas.
Dit wekte us op en we moesten noch better us best dwaan. We setten wer goed druk en Tjitske makket in moaie 3-1. We bliuwe goed fuotbaljen. Sanne har plan wie om in goeie foarset te jaan, mar dat pakte oars ut en waard in prachtige goal, moai boven yn it linkerhoekje oer de keeper hinne, 4-1. Mar der bliuwn it net by, in hoekskop foar SDS, Tjitske naam de corner, die by Agnes belande. Agnes jout de bal moai foar op Gerry, die de 5-1 scoort yn de letste minuut! Moaie oerwinning werby iederien goed fuotballe hat! Goed begjin foar it 2e seizoens helft.
Kirsten Hiemstra

sc Joure 1 – SDS 1 (oefenwedstriid)

Dizze seleksjes ( jaap, gerwin, bauke, jacob, remco, arjen, frank, wiebe, lourens, jelmer, erik, happie, peter en ewout ) hat hjoed mei 3-0 ferlern , mar om no te sizzen dat se fuortspile binne en gjin kânsen hiene, is net wier. Sels de kânsen net benutte en de tsjinstanner wol, dat wie it ferhaal fan dizze wedstriid. Hjir ek noch it ferhaal fan Tjerk.

In Joure werd een goede vervanger gevonden voor het afgelaste duel tegen de Walde. Sc Joure kwam goed uit de startblokken. Net wat feller, iets strakker in de passing en met een snelle voorhoede, waar SDS niet echt een antwoord op had. Sc Joure zette het overwicht om in twee doelpunten. In de pauze keken de SDS’ers elkaar even goed aan. De tweede helft zag er dan ook veel beter uit. Ondanks het blijvende overwicht van de Jousters, zat SDS er veel korter op. De passing bleef een zorgenkindje. Hierdoor kon Joure toch vaak overnemen en was dan ook meteen dreigend. Toch kreeg SDS ook kansen. Meestal uit de counter. Habtamu, Jelmer, Peter en Lourens waren wat ongelukkig in de afwerking. Na een tegengoal uit een snelle actie en echt uit het boekje, was de achterstand niet meer te overbruggen. Na over en weer wat kansen besloot de goed leidende scheids dat de kaachel opgezocht kon worden. Conclusie: maatje te klein, maar SDS heeft zich goed opgericht!
Tjerk

Seal (1)

SDS JO 11-2 hat twa wedstriden spile. Tsjin sc Franeker 11-4 waard it 1-2, mar tsjin de kampioen Nicator JO11-2 wûnen se mei 2-3

Seal (2)

De famkes MO13 draaie ek noch mei yn de seal. Se stean boppe oan en spylje sneon 3 febrewaris foar de oerwinning yn it Hearrefean. We hoopje op it “kampioenskip” en dan stjoere we jimme in foto mei ferslach.  Se ha der o sa’n sin oan!

Geertje van der Weerdt
In grutske mem

Efkes Balje

It wie juster de dei fan de Winterjûnenocht. Op tal fan plakken wiene fertellers dwaande minsken te fermeitsjen.
Dat fan dy jûn dat kloppe wol. Winter is it net en nocht dat hawwe wij op freedtejûn mear oan fuotbal as oan ferhalen.
Mar oer it Efkes Baljen freeds binne nei de tiid wol ferhalen te skriuwen.
Oer in Heintje Davidseftich debút en skoarende talint dat nea ferlern giet,
oer dy spjaltende pas dy’t beslissend is of net begrepen wurdt,
oer de heechsteande en doeltreffende kopbal mei in foarset dy’t tsjinje kin as foarbyld foar hast alle bûtenspilers yn Nederlân,
oer de Wâldpyk dy’t binnen de grins (wêr sjogge je dat noch) bliuwt en mei hier (allinne op de tosken) foar twa de striid oangiet,
oer de heechoplaaiende diskusje oer de bal en de line en de ferwizing nei in eachdokter,
oer dy floeiende kombinaasje dy’t krekt wol of krekt net in doelpunt oplevert,
oer de wil om te winnen,
de wil om net te ferliezen,
de rynske foarsprong,
de efterstân dy’t net te oerbrêgjen liket,
de ynhelrees,
de gelykmakker,
de foarsprong en dus de efterstân.
En dan dy klok dy’t hjoed oeral liedt omdat hiel Europa (en foaral alle Friezen ek ) witte litte sil dat it begjint hjoed.
Dy klok, dy’t op freedtejûn yn Easterein altyd healwei njoggen oere gewoan 1 kear slacht en altititen freugdegjalpen feroarsaakt en tagelyk dy deadlike blikken fan teloarstelling.
En dan binne dêr dy trije slokjes wetter, de kreten “en no sille wij” of “dizze pakke wij ek” dy’t soargje foar nije enerzgjy om dy lêste twa doelpunten te meitsjen.
In ferhaal dat goed eindigt docht it altyd goed en sa binne de ferliezers no de winners en de winners de ferliezers.
Dizze 13 helden komme yn de boeken foar it ferhaal fan it Efkes Baljen op de jûn foar de dei dat Fryslân foargoed oergiet op de Ingelske taal fanwege kulturele haadstêd.
Heroes team one en winners: Menno, Theo, Frank, Stan, Folkert Rients, Wybren
Heroes team two en winners: Pieter, Tjerk, Wouter, Ferrie, Remco, Harry en Aant

En nei de tiid at de waksineljochtsjes dôve binne , de poeiermolke  en de sûkerbôle op is, is der  in hearlik helder spesjaal bierke….

Aant