Slagge keepersmiddei

Sneon 28-4-2018
27 april 2018
De stân fan saken….
29 april 2018

Mar leafst 53 dielnimmers wiene der op de twadde keepersdei bij SDS.
Fan dy 53 wiene der mar leafst 18 fan ús eigen klup.
Dennis en Rinske Vinke hiene it der wer drok mei hân om alles mei ta te rieden.
Ek Klaas de Haan seagen wij juster drok dwaande mei it ferpleatsen fan de doelen, it oppompen fan de ballen en it klearsetten fan it oare materiaal.