De SDS EK-League (2)

Wepperkes -tongersdeitejûn-
3 juni 2004
Slachtemarathon 2004
4 juni 2004

De earste dielnimmers foar de SDS EK-League hawwe hun foarspellingen al mailt. Dat it alle kânten út kin is ús no wol dúdlik. Wy hawwe noch gjin útsprutsen favoryt. Der binne oan ’t no ta 4 ploegen dy kâns meitsje op de Europeeske titel. Dit binne de foarspelde kampioenen oan ’t no ta:
* Frankryk
* Ingelân
* Italië
* Nederlân

Hjirûnder kinne je bewize dat dizze minsken it al as net by it rjochte ein hawwe.

Foar it EK organisearje wy fan SDS in spesjale SDS EK-League. Foar 5 euro kinne je al meidwaan. As jimme it formulier folledich ynfulle dan wurdt dit jild automatisch fan je bankrekken ôfskreaun. It hinget fan it oantal dielnimmers ôf hoefolle prizenjild as der komt. De stân kinne jimme hjir eltse dei besjen. Ynfulde formulieren kinne jimme ynleverje by:
Willem Wijnia
Walperterwei 21
8731 CC Wommels

of mail se nei:
SDSLeague@vv-sds.nl

Klik hjirûnder en jimme kinne oan ‘e slach!

*
Invulformulier SDS EK-League