Skûtsjeskippers fan SDS5 werom

Wepperkes -snein-
16 mei 2004
Programma SDS dizze wike
17 mei 2004

De kampioensploech fan SDS5 is dit wykein op paad west. In oantal ympresjes kinne wy no al jaan. Der sille dizze wike fêst mear yntime foto’s op de side komme. De redaksje hie it wer klear krigen troch in fotograaf op paad te stjoeren.

Op dizze lokaasje barde it allegear: de Brekken en it doarpke Sanfurd

Unwennich sjocht men nei de boat. Hjir op helpe? hjir op sliepe? Mei 17 man.? Dat kin net!!

Werom fan twa dagen hurd wurkje op in skutsje, foelen sommigen gelyk yn de lytse loege doe’t de boat oanlei en de boel utladen wurde koe.