Skoare en oersichten nei 36 wedstriden

Weppers woansdei 22-6
25 juni 2016
Weppers sneon 25-6
26 juni 2016
De earste trije rondes sitte der op. De 1/8 finalisten bekend en dêrom de nije tuskenstân ek.

Ijsland – Oostenrijk wie in 10 punter foar Douwe Dirk, Rick, Bas, Jelmer en Johan.
Wol in 3 op de toto mar gjin 3-3. Dus wie der wol in skoare fan 5 punten foar Marco, Willem, Hendrik en Foeke foar de 3-3 fan Hongarije-Portugal
Italie- Ierlân wie net te foarspellen foar in normale fuotbalkenner. Dat die ek bliken. Alinne Ate Feike seach de oerwinning fan de Ieren oankommen en ek noch mei in 0-1.
Zweden-Belgie wie in proai foar Hessel, Tina en Jacob Klaas. De 0-1 levere 10 punten op.

Hjir ûnder de stân.
Wij moatte der bijsizze dat it in foarlopige tuskenstân is.
Wij sille it tongersdei noch efkes better neisjen. Earst fiere wij dat de Ieren trochbinne. Lets go Murphy……

Falt jim al wat ûnregelmatichs op, dan heare wij it graach op sds-nijs@home.nl
Wij hawwe noch in korreksje tafoechd. Seriette hat er 25 punten bij en stiet no op plak 26

Der falle wol wat famyljesaken op.

De heit op 1, de soan op 29.
De iene soan op 2, de oare op 3 en de heit op 15.
De heit op 23 en de soan ek.
De soannen op 7, de heit op 12.
De heit op 5, de soan op 17.
De broer op 11 en de broer op 27.
De broer op 16, de sus op 26.
De frou op 20 en de man op 21 mei likefolle punten.

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 445
2 Hessel Yntema Dronryp 435
3 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 410
4 Skelte Anema Kûbaard 405
5 Marco Rijpkema Easterein 405
6 Jelmer Posthumus Wommels 405
7 Tom en Pieter Wijnia Wommels 405
8 Simon van der Vaart Spannum 400
9 Rick Hendriks Easterein 400
10 Tjeerd de Vries Wommels 400
11 Aant Hofstra Wommels 390
12 Willem Wijnia Wommels 390
13 Jacob Klaas Haitsma Wommels 390
14 Johan Delfsma  Wommels 390
15 Sjouke Yntema Dronryp 385
16 Bote Strikwerda Spannum 380
17 Danian Rijpkema Easterein 380
18 Pieter Kamstra Easterein 375
19 Bas van der Weij Easterein 375
20 Tina Wiegers Reahûs 370
21 Jacob Hofstra Reahûs 370
22 Hendrik Eringa Spannum 370
23 Stijn en Robert Wommels 370
24 Ate Feike de Boer Wommels 370
25 Jelle Wiersma Wommels 365
26 Seriette Strikwerda Spannum 355
27 Lolke Hofstra Wommels 350
28 Klaas Bouke Faber Grins 350
29 Foeke Reitsma Easterein 330

Rêstdei, tiid om efkes te sjen nei it topskoarders listke en de giele kaarten list.
Oer reade kaarten hoege wij it net te hawwen.

Giele kaarten
Der binne sa’s 128 giele kaarten fallen yn dizze 36 wedstriden. Dat is in gemiddelde fan 3.55.
It betsjut dan er twa binne dy’t dêr no opsitte. Fansels Douwe Dirk, erfaren skiedsrjochter mar ek Danian Rijpkema, dy’t as jongste dielnimmer der wol in hiele goeie kijk op hat. Of soe syn mem him holpen ha?
Der binne underwilens al aardich wat ôffallen foar wat ekstra punten

totaal gemiddeld
Jacob Hofstra 62 1,22
Tjeerd de Vries 107 2,10
Simon van der Vaart 112 2,20
Ate Feike de Boer 120 2,35
Foeke Reitsma 121 2,37
Skelte Anema 123 2,41
Tina Wiegers 128 2,51
Jacob Klaas Haitsma 128 2,51
Jelmer Posthumus 128 2,51
Johan Delfsma  128 2,51
Seriette Strikwerda 150 2,94
Bote Strikwerda 152 2,98
Rick Hendriks 152 2,98
Aant Hofstra 162 3,18
Stijn en Robert 169 3,31
Douwe Dirk Reitsma 180 3,53
Danian Rijpkema 180 3,53
Klaas Bouke Faber 184 3,61
Marco Rijpkema 184 3,61
Hendrik Eringa 188 3,69
Bas van der Weij 199 3,90
Lolke Hofstra 200 3,92
Willem Wijnia 200 3,92
Pieter Kamstra 201 3,94
Tom en Pieter Wijnia 201 3,94
Jelle Wiersma 203 3,98
Hessel Yntema 210 4,12
Sjouke Yntema 215 4,22
Lieuwe Jan Yntema 232 4,55

 

Topskoarder
It giet noch net geweldich mei de fermiende doelpuntenmakkers.
Bale en Morato skoarden beide 3 kear, de rest minder en sommigen stean noch droech fan de list hjirûnder.
Sa sjogge de foarspellingen der út

Marco Rijpkema Aduriz 10
Jacob Hofstra Giraud 6
Ate Feike de Boer Giraud 6
Tom en Pieter Wijnia Giraud 11
Jelle Wiersma Griezman 4
Lolke Hofstra Griezman 5
Seriette Strikwerda Griezman 5
Tina Wiegers Griezman 5
Hessel Yntema Griezman 6
Foeke Reitsma Griezman 6
Skelte Anema Griezman 6
Willem Wijnia Griezman 8
Jacob Klaas Haitsma Griezman 8
Hendrik Eringa Hazard 7
Simon van der Vaart Kane 5
Pieter Kamstra Lewandoski 6
Klaas Bouke Faber Müller 4
Bote Strikwerda Müller 5
Stijn en Robert Müller 5
Jelmer Posthumus Müller 5
Johan Delfsma  Müller 6
Sjouke Yntema Müller 7
Danian Rijpkema Müller 7
Lieuwe Jan Yntema Müller 8
Rick Hendriks Müller 9
Tjeerd de Vries Müller 12
Bas van der Weij Ronaldo 5
Aant Hofstra Ronaldo 6
Douwe Dirk Reitsma Vardy 8

Reade kaarten
Oer reade kaarten kinne wij koart wêze. Dy binne noch net fallen. En der is net ien dy’t 0 sein hat.