Skoalleseize drok

Wedstriidprogramma SDS 2
1 augustus 2008
Weppers snein 3-8
3 augustus 2008

De bouwvak is al hast wer foarbij mar de frywilligers fan de Skoalleseize binne alwer oan ‘e slach.
 
Sa hat Klaas Overal omtinken foar de âlderen dy graach fanút it skaad nei it fuotbaljen sjen wolle.
(mei tank oan de firma Okkema foar it beskikber stellen fan dizze bank).
Ek Jeu de Boulers kinne hjir fansels efkes bijkomme fan in drege pot !!!!


Op fersyk fan SDS is der bestrating oanlein rûnom de dugouts.

 
 
 
 
Hat Jelle efkes pauze, mar sit de rest fan de dei net stil.
 
Want hy is drok dwaande mei it oanlizzen fan it skelpepaed efter it A-fjild.

Dizze simmer binne ek de bûtenlampen tusken fier fuort en de kantine, bij de jeu de boules baan en oan de boxen oanslúten.
En sa is de Skoalleseize mei noch folle mear saken oan ‘e gong foar it nije seizoen mar dêr oer letter mear.

De Skoalleseize