Seleksjes Vr1 en Vr2

Weppers moandei 28-7
24 juli 2014
29 earsten foar SDS-ers
28 juli 2014

Wij krigen de folgjende seleksjes troch fan Vr1 en Vr2

Vr1
Agnes Posthumus
Mette Postma
Amarins Tjlasma
Alize Bootsma
Ilse Walstra
Carmen Venema
Alissa Veenje
Tjitske Heeres
Jeska Terpstra
Wiebrig Anna Bruinsma
Kirtsen Hiemstra
Dagmar Tjalsma
Lysanne Wiersma
Janieke Dijkstra
Jildou Siesling

Vr 2
Jildou Jorritsma
Neeltje de Boer
Marije de Vries
Geeske Yntema
Sieta Tessemaker
Ieda de Boer
Gerry Edou Mollema
Hester Kingma
Riemkje Wiersma
Thessa van der Ploeg
Moniek Delfsma
Evelien Hiemstra
Marianne de Vries
Else Evers