29 earsten foar SDS-ers

Seleksjes Vr1 en Vr2
28 juli 2014
PC-Weppers
29 juli 2014

29
Jelte Pieter Dijkstra wie fan de SDS-ers de grutte man op de PC. Hij helle de finale.
Jelte Pieter  18
Bouke           3
Dirk Yde        2
Erik               2
Feiko             1
Jacob Klaas    3
Totaal          29

Hjirûnder kinne jim sels konkludeare wa’t de keatskenner is binne SDS.

Woansdei de PC.
Hoefolle earsten helje Bauke Dijkstra, Jelte Pieter Dijkstra, Jacob Klaas Haitsma, Erik Haitsma, Dirk Yde Sjaarda en Feiko Broersma mei de wittenskip fan dizze lotting.

Jou it oantal earsten troch foar waonsdeitemoarn 8.00 oere op sds-nijs@home.nl of fia twitter @ff_sds

Bertus Procee      17

Immie Kamstra    18
Eins tink ik 16, mar ik wol ek net de pessimistyske wêze 🙂 .

Habtamu de Hoop    20

Lolke Hofstra    21
swiere lotting foar ús sds jonges, 21 earsten moat kinne.

Elly Tiemersma     22
Gean mar tusken de ferneamde Hofstraskuil keatsbruorren yn, dus 22 eersten

Lolke Bouma      23

Aant Hofstra      24
Mei twa oerwinningen en wat reedlike ferliespartijen moat it op 24 útkomme kinne

Dooitze Nauta        25,5

Sjoerd van Beem     26

Willem Wijnia       27
Mei in bytsje gelok moat 27 kinne

Douwe Dirk Reitsma    40
Ik bin optimistysk