Seleksjes sneon SDS 1,2,3,4 en 5!

Fryske wepperkes
30 september 2004
Wepperkes -freed-
1 oktober 2004

Foar it earst yn ‘e koarte histoarje fan ‘e webside kinne wy jimme op freed alle seleksjes fan ‘e senioaren fan sneon jaan. In hels karwei mar hjir binne se:

Earste: Marten, Feite, Robert, Floris, Harm, Hendrik, Dirk-Yde, Tseard, Kees, Henk, Wichard, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas.
Pupillen fan’e wike: Harm Vink en Bert Couperus.
 
Twadde: Jan-Simon, Remco, Skelte, Mark, Ruurd, Gerrit, Frank, Syb, Stefan, Willem, Jos, Jeroen, Robert, Arnold.
 
Tredde: Gerrit, Harm-Auke, Jentje, Pieter, Jan, Dennis, Jappie, Anne, Sjoerd, Anco, Douwe, Lieuwe, Ronny, Jeroen.
 
Fjirde: Jaap, Eddie, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Tseard, Sipke, Aant, Klaas, Roel, Ype, Folkert-Rients, Gerlof.
 
Fiifde: Pieter, Geert, Rudy, Jeroen, Piet, Rinse, Johannes, Gerlof-Jan, Bassie, Bas, Gearard, Willem, Jacob-Sjirk, Pieter-Lieuwe.
 
Skeint: Wouter, Jacob.
 
Utsluten: Gert-Jan.