Evenementen in november 2022

Weppers freed 8-5
7 mei 2009
Utslaggen sneon 9-5
8 mei 2009

Foar SDS 1 en SDS 3 sit it seizoen der op. Foar de rest noch net. De folgende spilers wurde sneon ferwachte.

SDS 2 – Heerenveense Boys 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Hendrik, Henk, Harm-Jan, Syb, Wichard, Dennis, Feite, Jildert, Jan Simon, Pieter, Sytse, Jelmer, Eeltje, Hjalmar en Willem

Makkum 4 – SDS 4 
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Ralph, Hendrik E, Andrew, Bote, Ronny, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Bas, Frans Pieter 

Berltsum 4 – SDS 5 
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Klaas K, Bertus, Ype B, Harm Auke, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Aant, Jacob, Folkert Rients,  Klaas, Jappie, Daan (flagger) en Stoffel (lieder)

Leeuwarder Zwaluwen 11 – SDS 6
14.30 fuort
15.30 fuotbalje

Ids, Douwe, Ids de Boer, Steffen, Gert Jan, Sytse, Doede, Johnny,  Bram, 
(it sechsde moat noch oanfuld wurde mei in oantal fan it tredde en/of A’s)

SDS DA1 -Mulier DA1
13.30 oere der weze
14.30 oere fuotbalje 
 
Lieder: Floris Hiemstra
Seleksje: Anke, Anna Marijke, Antje, Baukje Wytske, Geertje, Janneke, Margriet, Myriam, Nynke (2e helte), Sjoukje B., Sjoukje D., Tarina en Wilma.