Seleksjes sneon 9-3

Weppers freed 8-3
7 maart 2013
SDS League: Twa nije koprinners!
7 maart 2013

Dit binne de seleksjes fan sneon

SDS 1 – Leeuwarder Zwaluwen 1 
14.00 : der wêze
15.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Wietse,

Workum 2 – SDS 2
11.00 : der wêze

12.45 : fuotbalje
Redmar, Tjeerd, Ayanle, Sjoerd van B., Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Willem, Hendrik E.,  Henk en Pieter Kamstra (flagger)

Riders: Marco, Hendrik, Henk, Jelte P

Bolswardia 2 – SDS 3
11.00: der wêze
12.15: fuotbalje
Marten, Syb, Remon, Ids, Geert, Jentsje, Sytse H, Stefan,  Andries, Mark, Jan, Bote, Ralph, Gerlof Jan

Riders: Ids, Geert/Bote, Andries

SDS 4 – Rood Geel 6
12.30: der wêze
13.15: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Jelmer, Steffen, Jonathan,  Arjan,  Jelle de Jong,  Doede K, Thomas, Eeltje, Doede S, Peter, Tseard

SDS 5 – VVI 3
13.40: der wêze
14.30: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan,  Robert H, Lieuwe M, Peter, Pieter Lieuwe, Jappie, Jeroen,  Ronny,
Manolito, Klaas vd Weg, Daan (pealdûnser)