Seleksjes sneon 9-11

Weppers freed 8-11
7 november 2013
Ut- en ferslaggen 9-11
7 november 2013

Delfstrahuizen 1 – SDS 1 
12.15 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd

SDS 2 – Zeerobben 2
13.30
: der wêze
14.30: fuotbalje
Ayanle, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Bote, Sjoerd, Tjeerd, Ralph, Pieter de V, Ruurd, Willem (flagger)

Kantinetsjinst: SDS 2 om 16.30 oere

SDS 3 – Woudsend 2  Giet net troch
13.00: der wêze
14.00: fuotbalje
Dit hie oars de seleksje west

Sytse, Ids, Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pytrik, Pieter, Remon, Eddy, Jelle de V, Bauke F
assistent skiedsrjochter: Jentsje Jorritsma

Arum 2 – SDS 4  seleksje net bekend.
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Gerlof Jan, Arjan, Gert Jan, Doede K. Thomas, Wouter Jan, Peter, Doede S, 

Woudsend 3 – SDS 5 
13.25: der wêze
14.30: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Auke, Robert H, Jan Simon,  Robert S, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Jappie, Jeroen, Ronny en Daan.

Heerenveense Boys A 3 – SDS A1 giet net troch

SDS A2 – Leovardia A2
11.30 der wêze
12.15: spylje

Marco, Ruun, Wietse, Jort, Douwe, Remon, Jan Fokko, Bote, Jorrit, Allert, Stefan, Wiebe, Pieter S