Seleksjes sneon 9-10

Weppers tongersdei 7-10-2021
7 oktober 2021
Sneon 9-10-2021
9 oktober 2021

It wie wer in hiel gepuzzel, mar it is wer klear kaam. De seleksjes foar moarn:

SDS 1 – Tonego 1

Moarn de thúswedstriid tsjin Tot Ons Nut En Genoegen Opgericht, koartsein Tonego. De gasten komme út Luttelgeest en hawwe út twa wedstriden 1 punt helle.
SDS hat er 4 op dit momint en dat levert in dield twadde plakje op.
De seleksje:
1 Jaap
2 Luuk
3 Erik
4 Gerwin
5 Remco
6 Wierd
7 Steven
8 Matthijs
9 Hendrik
10 Pieter
11 Peter
12 Jelte-Pieter
13 Wiebe
14 Stan
15 Gerbrand
16 Luka

SDS VR1 – Steenwijkerwold VR1

It is oktober en SDS VR1 mei foar de twadde kear oantrede.  De ienige ploech fan bûten de provinsje komt nei Easterein.  De gasten hawwe 1 punt en SDS is noch puntleas. Om 12.30 begjint it.
De seleksje:
1 Petra Koopmans
2 Gerry-Edou Mollema
3 Marrit Hiemstra
4 Richtsje Strikwerda
5 Lisanne Wiersma
6 Janieke Dijkstra
7 Jildou Sweering
8 Elske Galema
9 Seriette Strikwerda
10 Kirsten Hiemstra
11 Hester Kingma
12 Femke Terpstra
13 Evi Bouma
14 Minke Postma
10.15 aanwezig en 10.30 vertrek

Workum 2 – SDS 2

Om 15.00 oere begjint de wedstriid fan SDS 2 tsjin koprinner Workum 2.  De gasthearen hawwe 6 punten en SDS hat er 3.
Dizze seleksje wurdt om 13.30 oere ferwachte op it sportpark yn Easterein: Anco, Douwe-Jan, Arjen, Bauke, Ewout, Jort, Jurjen, Kevin, Lieuwe, Niels, Peter, Robin, Sietse, Sjoerd de V, en Tom.

YVC 2 – SDS 3

Mei 9 punten út 4 wedstriden nimme beide ploegen in dield twadde plakje yn. NOK 2  is de koprinner en nije wike de tsjinstanner yn de beker. Is SDS 3 tefreden mei in lykspultsje yn dizze útwedstriid?
Dizze seleksje fertrekt moarn om 10.45 oere út Easterein:
Anne, Bote, Haije-Jan(2e helte), Hendrik, Jacob-Klaas (3e helte), Jelmer, Jildert, Mark, Marten, Piter, Sjoerd R, Stefan, Tjitse, Tsjipke, Watze-Jacob(2e helte), Wessel en Inne.

QVC 4 – SDS 4

Beide ploegen hawwe 2 kear spile. QVC 4 hat 6 punten en SDS 4 hat er 3. Wij gean der fanút dat se sneontemiddei wat letter op de middei beide 6 punten ha. It spektakel begjint om 14.30 oere.
De seleksje:
1. Jeffrey
2. Wiltsje
3. Gerben
4. Michael
5. Leon
6. Eeltje (leafst in helte)
7. Broer Jacob (leafst in helte)
8. Arjan
9. Ids
10. Thomas (helte)
11. Tjeerd
12. Janpiet

SDS 5 – Blauw Wit’34 9

SDS 5 hat 3 punten nei 3 wedstriden en mei besykje om it gemiddelde fan 1 punt per wedstriid te ferbetterjen.  Blauw Wit hat ek 3 punten mar sij diene dêr 2 wedstriden oer. Om 14.30 yn Easterein op it twadde fjild.
De seleksje: Harm D, Dirk, Dirk-Yde, Doede-Douwe, Feite, Gert-Jan, Henk, Ids, Jan-Simon, Jeroen, Kerst, Klaas, Ronny, Syb en Tjeerd.
Daan flagget
13.45 oere oanwêzich. 14.30 bolje.

 

Wa binne der net:

Lourens (herstellende)
Mark (de linkerhân docht it net)
Sjoerd de B. (krekt siik west)
Teun (hamstring)
Wesley (de Jumbo ferboue)
Jesse (herstellende)
Kent (herstellende)
Stijn (skouder)
Frank (sjoch Wesley)
Habtamu (ambtenare)
Jacob-Klaas (beune)
Kees (boefen fange)
Ralph (oppasse)
Skelte (op de bern passe)
Steven (sealbalje)
Willem (ljisk)
Yward (bekomme)
Robert (lêst)
Harm S. (by ONS)
Anco (hús ferboue)
Peter
Jentsje
Auke
ensfh.