Seleksjes sneon

Wepperkes -tongersdei-
12 september 2007
Wepperkes -freed-
14 september 2007

De ûndersteande wedstriden steane op it programma en dat wurdt dien mei de folgende seleksjes.
Ferjit net om moarn de SDS League ek yn te leverjen.

Trynwâldster Boys 1- SDS 1    14.00 oere  (fuort 12.00)

Skelte, Feite, Tsjeard, Floris, Kasper, Hendrik, Tsjipke, Henk, Tjalling, Dirk Yde, Harm, Robert, Jaap, Jacob Klaas en Anne.

Leeuwarder Zwaluwen 2 – SDS 2    12.00 oere fuotbalje, (fuort 10.30 )
Dirk, Jildert, Arjan, Jelmer, Redmar, Kornée, Dennis, Andrew, Jan Simon, Sjoerd, Bote, Ralph, Sybren en Syb.

SDS 3 – AVC 2    12.45 oere (der wêze 11.55)
Douwe, Paul, Jelte, Gerrit F., Arjen, Donny, Remco, Steffen, Wichard, Anco, Jentsje, Hjalmar, Jeroen en Jappie.

SDS 4 frij

Aldehaske 4 – SDS 5 14.30 op’e Jouwer (fuort 13.15)
Jaap, Eddy, Ids, Piet, Durk, Jacob, Roel, Ype, Folkert, Gerlof, Jan, Lieuwe, Pytrik en Harm Auke.

Net de greide yn:

SDS 4 spilers (frij)

Erik Haitsma (treed op mei de bende fan 8)

Robert H. (knibbel)

Jos (bonneboekje fol skriuwe)

Pieter (siik)

Stefan (rêch)

Klaas M. (knibbel)

Sipke (bende fan 8 oan it keatsen sjen te krijen)

Tjeerd (tarissingen meitsje foar ferhuzing)

Aant (makket plak foar de jongerein)

Geert (pine yn ‘e holle)

Wesley (blessure)

Jeroen (knibbel)

Willem (knibbel)

Sjoerd (genietsje fan in stedse libben en in nije fyts foar Teade opskarrelje)

Frank (hekkelje)

Jan (lêst fan magnetysk fjild)

Gerrit H. (wachtet op Liet priis)

Christiaan (yn nije kantine oan de slach)

Jelle (fûgels telle)

Stoffel (weaget syn libben yn in Frysker)

Ype B. (ankel)

Trienus (knibbel)

Gerrit (knibbel)

Klaas (mei Sieta de stêd yn)