Evenementen in november 2022

Weppers freed 6-3
6 maart 2009
Utslaggen sneon 7-3
6 maart 2009

Hjir alfêst de seleksjes foar sneon 7 maart:

SDS 1 – WPB 1  
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Dirk Yde, Harm, Redmer, Jaap, Jacob en Ewout.

SDS 2 – Zeerobben 2

11.00 der wêze
12.15 fuotbalje
Marten, Hendrik, Anne, Wichard, Dennis, Gerrit, Feite, Jildert, Jan Simon, Syb, Arjan, Jelmer, Hjalmar.

Joure 2 – SDS 3 
10.45 fuort
12.15 fuotbalje

Remco, Bauke, Pieter, Sytse, Stefan, Eeltsje, Ralph, Sybren,Willem, Sjoerd, Andrew, Sjoerd, Peter, Jeroen en Jan (l)

Tzum 2 – SDS 4 
11.30 fuort
12.30 fuotbalje

Geert, Hendrik E., Jentsje, Bote, Gerlof O, John, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter G., Coen, Frans Pieter, Pieter-Lieuwe.

Beetgum 3 – SDS 5
13.30 fuort
14.30 fuotbalje

Eddy, Bertus, Stoffel, Ype B, Harm-Auke, Tjeerd, Anco, Marco,   Aant, Piet, Klaas M., Jacob, Gerrit, Ype T., Jappie en Daan

Zeerobben 5 – SDS 6 
13.30 fuort
14.30 fuotbalje

Ids B., Auke, Sipke, Christiaan, Douwe, Steffen, Gert-Jan, Sytse H., Pytrik, Johnny, Martijn, Doede en Bram.

Oeverzwaluwen A 1 – SDS A1
09.00 fuort
10.30 fuotbalje

Harm Jan, Jelte Pieter, Jort, Albert, Peter, Ewout, Wytze, Freek, Jarco, Arjen, Andries, Doede, Jacob, Bauke Jan
Net: Remco (stage)

SDS DaJ – Nieuweschoot Da
12.45 fuotbalje
Trijntje, Nellie, Neeltje, Jitske, Jildou, Mette, Marije de Vr,
Marije H, Myriam de B, Kim (werken), Sieta, Sietske, Geeske (geblesseerd) , Amarins ,Tarina, Rianne (Toneelspelen)


Wa binne der net by de senioaren:
Robert (lêst fan ‘e ljisk)
Jeroen (leiderje by B1)
Dirk (lêst fan ‘e knibbel)
Donny (Que?)
Paul (toeterje)
Arjen (   )
Gerlof (spandoeken meitsje foar Grins)
Ronny (dakgoaten skjinmeitsje)
Christoffer( je ne le sais pas)
Johan (plaatsjes ruilje)
Ivo (fuotbalmap bijwurkje)
Gerrit (wij witte it ek net mear)
Bas (doarren ferbreedzje)
Rinse ( Bas helpe)
Romke (oare bân plakke fan de selde trekker)
Jacob-Sjirk (oplieding post)
Willem V.(blesseard)
Klaas K. (net strjitlizze)
Jelle (bij it earste sjen)
Durk (lieder bij SDS 2)
Klaas (net op dit dak)
Trienus (nei de Hiswa mei de ambulânseboat)
Folkert-Rients (leit wer op de bank nei de Rocks)
Ids (bij de boer)
Tim (yn it hout)