Evenementen in december 2022

SDS C2
3 september 2015
Weppers freed 4-9
3 september 2015

QVC 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Sjoerd de V
Flagger: Enne Bruinsma

SDS 2 – Mulier 2
13.30
: der wêze 
14.30: fuotbalje
Jurjen L, Hendrik E, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Stefan , Bote, Allert, Sjoerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan

Balk 4 – SDS 3 
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
PIeter W, Ids, Wichard, Harm Auke, Rudy, Gert Jan, Auke, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny, Jujen E
Flagger: Daan Boersma

SDS 4 – Stiens 6
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Broer Jacob, Jelte, Arjan, Rick, Sytse, Gerlof Jan, Thomas, Ruun, Eeltje P,  Johan P, Doede, Henk P