Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 3-9
2 september 2015
Seleksjes sneon 5-9
3 september 2015

SDS C2 2015-2016:

Seleksje C2 2015-2016
Aiso Agricola
Wessel Schraa
Bartle Postma
Jasper Bergmans
Jurjen Bouma
Reitse Spoelstra
Eeltsje Bootsma
Jeffrey van der Werf
Almar Haagsma
Jorrit Engelsma
Halbe Willem Overal
Michael van der Weg
Ruerd Andringa
Anco Bervoets
Tristan Hiemstra
Arjen Schaap

Trainers:

Lieders:
Wilco Overal (0515-33114)
Remco Bervoets (06-13480378)
Pieter de Boer (0610018187)

Trainingstiden SDS C2
Moandeis 18.00 oere
Woansdeis 18.00 oere

Kompetysjeyndieling foarjier 2015-2016

Annaparochie St. C2
fc Harlingen C2
ONS Boso Sneek C3
SDS C2
SJO Dronrijp/Foarut C3
Terschelling C2G

Programma 2015-2016