Seleksjes sneon 4-5

Weppers freed 3-5
3 mei 2013
Utslaggen 4-5
3 mei 2013

De seleksjes fan sneon

SDS 1 – SC Veenwouden 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Wietse, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd en Tjipke.
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

Makkum 2 – SDS 2
11.00: fertrekke
12.30 : fuotbalje
Redmer, Tjeerd, Ayanle, Bauke, Jelte-Pieter, Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Robert, Jan en Ralph.
Ass.skiedsrjochter: Feike Jorritsma 
Riders: Mark, Ralph, Robert en Jeroen.

SC Joure 2 – SDS 3
12.30: fertrekke
14.00: fuotbalje
Marten, Remon, Willem, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H, Pytrik, Pieter, Andries, Mark, Bote en Gerlof-Jan.
Riders: Ids, Jentsje, Pytrik, Bote/Gert

SDS 4 – Rood-Geel 6
11.15: kofje
11.50: bolje
Ús noch net bekend
Douwe, Erwin, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Arjan, Jelle, Wouter Jan, Dirk S., Ids B., Johan D. en noch twa.

SDS 5 – CVVO 5 
11.50: der wêze
12.30: fuotbalje

Bertus, Harm Auke, Rudy, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Hans, Peter, Pieter-Lieuwe, Willem V., Klaas, Jappie, Jeroen en Ronny.

Wa binne der net:
Feiko (skorst)
Grytzen (knibbel)
Johan Postma (drok mei steigerhout)
Elger (noch wat lêst, mar it kin noch elger)
Sjoerd van B. (drok mei Iepenloftspul) 
Sytze (mei de faam derop út)
Arjen Los (wurkje)
Syb (âlde knibbelblessure spilet wer op)
Remco B. (yn ‘e tún dwaande)
Stefan van K. (leit ûnder in auto)
Henk P. (wer lêst fan âlde kwaal)
Sjoerd R. (probearet SDS 3 te behâlden foar de 3e Klasse)
Lieuwe vd B. (sjoch Tjeerd)
Ids (sjoch Lieuwe)
Wichard (it dak op)
Johan D. (tapijt lizze)
Tjeerd (sjoch Manolito)
Pieter G.(mei de steiger dwaande)
Sipke (stoppe)
Lieuwe M. (kin net)
Ype (bekomme fan wykeintsje fuort)
Manolito (gjin idee)