Seleksjes sneon 4-10

SDS League: "Algemeen Fons" pakt alles!
2 oktober 2014
Weppers freed 3-10
2 oktober 2014

Kommende sneon dogge wij it mei de folgjende seleksjes.

SDS 1 – Nijland 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Bauke, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Hendrik, Wytze,Tjipke, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger. 
Assistent skiedsrjochter: René

Scharnegoutum 1 – SDS 2
13
.15: der wêze
13.16: op ‘e fyts

14.30: Marco oprolje
Skelte, Jort, Jelle, Sjoerd, Hendrik E, Gerrit, Feite, Sytse, Pieter , Bote, Allert, Sjoerd de V, Tjeerd de V, Willem.
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – Zeerobben 4 
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Hier yn de gel foar de alvetal foto yn de nije trainingspakken
Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan-Simon, Jan, Peter, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Klaas, Ronny en Jeroen.
Flagger: Daan Boersma

Leeuwarder Zwaluwen 10 – SDS 5
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Jurjen, E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Andries, Remon, Pieter W, Douwe, Arjan, Gert Jan H, Roun, Eeltje, Jort, Wouter Jan,  Peter, Doede, Stefan v.d. V, Wietse V
Riders: Douwe, Gert Jan H en Wouter Jan

SDS A1 – Dronrijp/Foarút A1
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Pieter de V, Jurjen L, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar,  Foeke, Douwe , Remon en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal