Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
29 maart 2007
Utslaggen 31 maart
30 maart 2007

Der is moarn in ynhelprogramma. Hjirtroch hoefe SDS A1 en SDS 3 net te fuotbaljen. Moai in frije dei om mei de frou de stêd yn of (noch leaver) mei in oar team mei te fuotbaljen.
Hjir de seleksjes foar moarn:

SDS 1 (om 14.30 fuotbalje yn Heerenveen tsjin Heerenveense Boys)
Skelte, Jacob-Klaas, Tseard, Floris, Tsjipke, Henk, Mark, Robert, Dirk-Yde, Anne, Johannes, Jaap, Jelmer en Feiko.

SDS 2 (om 10.00 fuort nei Hoogeveen. Graach de auto meinimme!)
Marten, Geert, Robert, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Arjan, Sjoerd, Bote, Feite, Syb, Dirk, Jildert en Redmer.

SDS 3 is frij

SDS 4 is frij

SDS 5(om 14.00 yn Menaam tsjin Foarút 3)
Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Tjeerd, Aant, Piet, Klaas, Roel, Jentsje, Ype T., Folkert-Rients, Klaas en Harm-Auke.

SDS 6(om 14.00 thús tsjin Delfstrahuizen 4)
Pieter Lieuwe. Lieuwe, Erwin, Rudy, Gerlof-Jan, Rinse, Geert, Willem V., Romke, Hjalmar, Ivo, Pytrik en Gerlof.