Seleksjes sneon 3-9

SDS Vr siket fersterking
4 september 2016
Ut- en ferslaggen sneon 3-9
4 september 2016
Nieuwsoverzicht

De seleksjes fan SDS 1, 2 en 4

Oudehaske 1- SDS 1
12.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Tjipke, Lourens, Jelmer, Pieter, Dirk Yde, Jaap, Elger, Gerwin, Feite, Ewout
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 – VVI 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Hendrik, Marten, Wietse, Martijn, Pieter, Stefan v K, Jurjen L, Bote, Jort, Allert, Pieter,Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – Zeerobben 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon, Jelmer, Klaas Bouke, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Jelte, Igor, Doede Douwe, Ruun, Wouter Jan, Doede, Peter, Tseard, Wietse, Jorrit, Martijn