Seleksjes sneon 3-10

SDS League: Feiko pakt wykpriis!
1 oktober 2015
Weppers freed 2-10
1 oktober 2015

SDS B1 – Balk B2
09.30: der wêze
10.30: spylje

Luuk, Niels, Sjoerd, Kees, Krist, Wesley, Hâns, Steven, Robin, Wierd, Jurjen, Bôte, Wytse.

Leeuwarder Zwaluwen B2 – SDS B2
11.00: fuort
12.00: spylje

Jesse W, Nykele, Jan S van B1, Solomon, Rients, Tjalling, Rutger, Grietzen, Hedzer, Jildert, Joshua,Jack

DWP 1 – SDS 1
12.30: fertrek
14.30: fuotbalje
Ewout,  Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Jelmer, Dirk Yde, Jort, Jaap, Elger, Wietse
Flagger: Rick Hendriks

SDS 2 – Oeverzwaluwen 2
13.00: der wêze (foto)
14.30: fuotbalje

Skelte, Sjoerd de V, Hendrik E, Marten, Gerrit, Feite, Pieter K, Stefan, Jurjen, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem,
Flagger: Klaas de Haan

Oeverzwaluwen 3 – SDS 3
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje

Jurjen E, Ids, Wichard, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Gerlof  Jan, Jan Simon, Henk, Hans,  Robert, Klaas, Remon, Johan
Flagger: Daan Boersma

SDS 4 – SSS ’68 2
11.30 der wêze
12.15 fuotbalje
Broer Jacob, Arjan, Gert Jan H, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Gert Jan R, Peter, Doede, Gerrit, Stefan, Igor

Net:
Wiebe: ankel
Tjipke: hamstring
Harm: wykein Starum
Pieter de V: siik
Sjoerd v B: feessie fan Bram
Jentsje: ljisk
Sjoerd: hamstring
Pieter W: wurk
Harm A: al wer in feessie
Christiaan: iets mei in neil
Peter: knibbel
Ype: 25 jier troud
Pieter L: kuile
Jeroen: Kin dreech sûnder syn broer
Ronny: Ingelân
Ids: de Boer op
Jelte: oppasse
Jelmer: wurk
Klaas Bouke:komt net mear oer de Grins
Doede : ankel
Wouter Jan: wurkje
Bram: hamstring
Wietse V: wurk
Jelle: wurk