Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
8 december 2006
Wepperkes -sneon-
8 december 2006

Thús is alles al ôflast mar miskien giet der fierders noch wol wat troch. Dit binne de seleksjes foar moarn:

SDS 1(om 12.30 fertrekken en om 14.30 fuotbalje út tsjin Broekster Boys 1):
Jaap, Tseard, Jacob-Klaas, Floris, Tsjipke, Erik, Jehannes, Dirk-Yde, Mark, Tsjalling, Robert S., Kees, Harm en Henk.

SDS 2(om 13.30 yn de boks en om 14.30 thús fuotbalje tsjin Heerenveense Boys 2):
Marten, Sybren, Robert H., Jan-Simon, Feite, Dennis, Anne, Pieter, Sjoerd, Skelte, Bote, Stefan, Geert en Wesley.

SDS 3(om 13.00 fertrekke nei Starum om dêr om 14.30 te fuotbaljen tsjin QVC 2):
Remco, Jappie, Lieuwe M., Ruurd, Jeroen, Jan, Auke, Dirk, Gerlof, Jentje, Jelte, Albert-Jan en Wouter.

SDS 4:
Docht net mear mei mar hie oars ôflast wurden.

SDS 5(om 11.30 fertrekke nei Ljouwert om dêr om 12.45 te fuotbaljen tsjin Leeuwarder Zwaluwen 11):
Jaap, Bertus, Jelle, Ype B., Piet, Roel, Folkert R.,Durk, Sipke, Ype T., Aant, Gerrit en Marco. 

SDS 6(om 12.45 út tsjin VOG 2):
Gjin gegevens krigen.

SDS A1(om 14.30 thús tsjin Makkum A1):
?

Wa binne der net:
Jeroen B.(wachtet op wetterknibbeloperaasje)
Gerrit T. (hat al skoften wetterstop)
Willem (wetterige eachjes dus útsliepe)
Arjan P. (te folle wetter hân op it feest y.f.m. Gearard)
Arjan van P. (wetter yn de knibbel)
Jos (wetterplysje helpe mei 
flitsen)
Frank (hynder oer it wetter jeie)
Wichard (mei skûtels boppe wetter bliuwe)
Anco (siket spikers op leech wetter)
Sjoerd van B. (tusken wetter en wyn)
Klaas Visser (boppehûs wetter ticht meitsje)
Stoffel (op it wetter fûkje sette)
Jacob P. (noch altyd net boppe wetter)
Ids (wetter skeppe)
Eddy (tún draineare)
Tjeerd (wetterbuizen leverje oan Eddy)
Trienus (stand bij stean at er wat mis giet bij Eddy)
Klaas M. (hinnen wetter jaan)
Pieter-Liuwe (wetter rint him om de toksen nei de klap út de taksi)
Vitor (leit op de reinige Copacabana)

Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei info@vv-sds.nl!!