Evenementen in december 2022

Weppers freed 27-3
30 maart 2009
Útslagen sneon 28-3
30 maart 2009

De seleksjes fan sneon:

SDS 1 – Hollandscheveld 1 
13.15 der wêze 
14.30 fuotbalje

Freek, Jacob, Ewout, Skelte, Feiko, Marten, Erik, Tsjeard, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Dirk-Yde, Harm, Jaap.

SDS 2 – Drachtster Boys 3
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Hendrik, Anne, Redmar, Wichard, Dennis, Gerrit, Feite, Jildert, Arjan, Jelmer, Jan-Simon, Hjalmar en Willem.

Heeg 2 – SDS 3
13.00 fuort
14.30 fuotbalje

Remco, Bauke, Geert, Pieter, Sytse, Stefan, Eeltsje, Ralph, Sybren, Sjoerd van B., Jentsje, Sjoerd R., Peter, Jeroen

Res 5 – SDS 4
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Hendrik E, Gerlof-Jan, Arjen van Putten, Bote, Gerlof, Ronny, Jelte, Lieuwe, Rudy, Pieter, Bas, Coen, Frans-Pieter, Pieter L. 

Trynwâldster Boys 4– SDS 5 
12.45 fuort
14.00 fuotbalje
Klaas, Eddy, Bertus, Ype, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Piet, Durk, Jacob, Ype, Klaas en Jappie. 

Scharnegoutum 4 – SDS 6
13.30 fuort
14.30 fuort

Ids, Tjeerd, Aant, Douwe, Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Tim, Johnny, Martijn, Doede, Bram.

SDS DA1 – Sch.goutum’70 DA1 
Box: 13.30 oere
Fuotbalje: 14.30 oere
Leider: Floris Hiemstra
Seleksje: Amarins, Anna Marijke, Baukje Wytske, Cindy, Geertje, Janneke, Joutsen, Margriet, Marleen, Nynke, Sjoukje, Wiepkje en Wilma.

ONSTOP63 A1 SDS A1
Spylje: 11.15 oere
Fuort: 10.00 oere
Harm Jan, Remco, Jelte Pieter, Albert, Jort, Ewout, Freek, Wytze, Jarco, Doede, Arjen, Jacob, Bauke Jan, Peter en Andries.