Seleksjes sneon 27-9

Weppers freed 26-9
25 september 2014
Ut- en ferslaggen sneon 27-9
25 september 2014

Mulier 1 – SDS 1
13.00: der wêze
13.15: fuort
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Bauke, Kristian,Erik, Jacob, Hendrik, Wytze,Tjipke, Harm, Jort, Jaap, Elger, Willem, Teun Assistent skiedsrjochter: René

SDS 2 – DWP 2
14
.00: der wêze
15.00: fuotbalje
Hendrik E, Klaas Bouke, Gerrit, Broer Jacob, Feite, Pieter , Bote, Allert, Remon, Sjoerd de V, Tjeerd de V, Ralph, Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – Berlikum 4 
13.15 der wêze
14.00 fuotbalje
Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Christiaan, Jan-Simon, Jan, Peter, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Klaas en Jeroen.
Flagger: Daan Boersma

Top 63  3 – SDS 5
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Andries, Ids B, Jelte, Jelmer, Arjan, Gert Jan H, Gerlof-Jan, Eeltje, Gert Jan R., Peter, Doede, Stefan v.d. V.
Riders: Arjan, Gert Jan H en Stefan

SWZ BOSO Sneek A1- SDS A1
13.25 der wêze
14.30 fuotbalje
Pieter de V, Jurjen L, Bauke, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar,  Foeke, Douwe , Remon en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal