Evenementen in november 2022

Weppers freed 24-4
24 april 2009
Útslagen sneon 25-4
24 april 2009

De seleksjes fan sneon binne wer klear. SDS 1 , 2 en 3 hawwe in programma, de “rekreaasjeteams” hawwe al wer fakansje.

SDS 1 – Meppel 1 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Feiko, Marten, Erik, Jacob,Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Dirk-Yde, Anne, Harm, Jaap, Feite, Jelmer, Jacob van Wieren.

SDS 2 – Hurdegaryp 2
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje

Marten, Henk, Anne, Wichard, Dennis, Gerrit, Jildert, Jan Simon, Sytse, Syb, Arjan, Jelmer, Eeltje, Hjalmar

ONS 3 – SDS 3
11.15 fuort
12.30 fuotbalje

Remco, Bauke, Pieter, Stefan, Ralph, Sybren, Willem, Sjoerd van B., Andrew, Jentsje, Sjoerd R., Bote, Peter, Jeroen,

CVVO A1 – SDS A1
Fuort: 10.30
Spylje: 12.00

Remco, Harm Jan, Jort, Jelte Pieter, Ewout, Albert, Elger, Andries, Arjen, Bauke Jan, Wytze, Doede, Peter, Freek
Net:
Jacob (SDS 1)
Jarco en Klaas (beide herstellende fan brutsen foet)