Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
9 november 2006
Alde spilerskaarten
10 november 2006

Ien wiziging is krekt noch binnenkommen. SDS hat hjoed berjocht krigen dat Dennis Dijkstra skorst is foar ien wedstryd y.f.m. syn 3e giele kaart dit seizoen. Hy docht moarn dus net mei by it 2e.

Hjir alle seleksjes foar moarn.

SDS 1(om 14.30 út tsjin Oeverzwaluwen):
Jaap, Floris, Tjeerd, Mark, Kees, Tjalling, Jacob-Klaas, Harm, Feite, Johannes, Robert, Erik, Dirk-Yde en Tsjipke.

SDS 2(thús om 14.30 tsjin Zeerobben 2 13.15 yn ‘e boks y.f.m. it meitsjen fan in foto)
:
Marten, Robert, Geert, (Dennis), Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Bote, Wesley, Sybren, Stefan, Anne, Jentje, Albert-Jan en Henk(?).

SDS 3(om 12.30 út de topper tsjin IJVC 2):
Jappie, Syb, Jeroen, Jan, Wichard, Remco, Wouter, Lieuwe, Durk, Anco, Auke, Gerlof, Jelte, Gerrit en Ruurd.
 
SDS 4:
Dit team bestiet jammer genôch net mear, mar hie oars ek tsjin Tsjom moaten.

SDS 5(om 12.45 út tsjin Tzum 3):
Jaap, Tjeerd, Ids, Bertus, Ype T., Piet, Durk, Eddy, Roel, Folkert-Rients, Sipke, Aant en Klaas M.

SDS 6(12.00 yn ‘e boks en om 12.45 fuotbalje tsjin SC Joure 6):
Lieuwe, Jehannes, Pieter G., Bas, Rinse, Jacob-Sjirk, Geert P., Coen, Gerlof-Jan, Tiemen, Pytrik, Willem, Hampie en Romke.

SDS A1(om 14.30 thús tsjin CVVO A1):
Korné, Sybren, Bauke, Douwe, Ids, Feiko, Jelmer, Sytse, Paul, Eeltje, Jildert, Ralph, Redmer en Ewout (B-spiler)


Wa binne der net(en wêrom):
Skelte (dik ankel)
Hendrik (fakkenfulle by de Jumbo of te sollisiteren)
Jeroen B.(wachtet op knibbeloperaasje)
Remco Brouwer (lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Gerrit T. (winterstop!!(wêrom?klik
hjir).
Willem (de ljisk ferrutsen)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (te
flitsen)
Frank (kin de fuotbalskuon net mear fine)
Sjoerd van B. (oefenje foar Iepenloftspul 2007)
Ype B. (biljerte yn Lollum)
Jelle (ried him ta op it SDS-jubileum)
Klaas Visser (fuotbalklean fuortbringe nei Jan)
Stoffel (bekomt fan it simultaan damjen)
Jacob P. (buorman helpe karafans yn it fet sette)
Pieter-Liuwe (bekomme fan de klap út de taksi)
Christian (hús yn oarder meitsje)
Hjalmar (down under)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (wol allinne yn it fjirde)
Andrew (wurkje bij Mac-Donalds)
Vitor (yn it fleantúch nei Brazilië)
Steffen (hast wêr hersteld fan in knibbelblessure)
Thomas (is ek wêr yn training mar noch net wedstriidfit)


Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!