Alde spilerskaarten

Seleksjes -sneon-
10 november 2006
Útslagen 11-11
10 november 2006

Yn it archyf fûnen wij noch hiel wat âlde spilerskaarten. Bekinde mar ek minder bekinde spilers. Klik op de kaart om de fergrutting te sjen.


Naar aanleiding van de rubriek “Wer binne se bleaun?” kreeg ik een bericht dat ik zomaar op de side van VV SDS stond. Leuk om te lezen.
Ik kan mij de strafzaak nog wel herinneren, want dat is de enige, die ik in mijn voetbalcarriere heb gehad. (daarnaast ook trouwens).
Het was een bekerwedstrijd tegen CAB in Oosterend tijdens de feesten in Easterein en dat was te merken. Ype Anema, later Cambuur brak door en ik kon volgens mij niets anders dan hem onderuit halen. Resultaat: boeking, penalty tegen en wedstrijd verloren.
Voor wat betreft voetbal is SDS mijn laatste club geweest. Ik heb nog wel eens zomeravondbedrijfsvoetbal gespeeld, maar niet meer in competitieverband. Ik ben in Lemmer gaan wonen en daar woon ik nog steeds (tot groot genoegen). Ik ben bij de politie gaan werken (voetsporen van mijn vader) en doe dat nog steeds. Inmiddels niet meer in Lemmer, maar in Harlingen/Franeker.
In mijn sportieve loopbaan ben ik gaan basketballen in Lemmer en dat doe ik nog steeds met veel plezier.
Groeten uit Lemmer,
Gerard Bijl.


Ik wit seker dat Pyt in wedstriid as 3 keept hat yn A1. It wie doe net sa’n succes wit ik noch wol. Freddy


Dit is Nico Vijfhuizen, in snoeihurde ferdediger. Verhuze nei Dedemsvaart. Spile der, at hij net skorst wie, yn it earste van DVC. In dûmny’s soan.


Dizze spikerhurde verdediger is myn broer. Hy fuotballet net mear en dat fine syn âld tsjinstanders net slim. Skynt trouwens in de famylje om trekje te wêzen. Syn soan foutballet by B1 fan Nylân, maar spilet gelokkich net sa hurd. Heit giet wol ris te sjen by soan leaf. Fierders is der Ajax fan, dus hat er drege tiiden op it stuit. De ienigste sport die er beoefend is skaken. Hij is fertsjintlik skaker by de Lege Gean yn Gau en hat al hiel wat kearen klub kampioen west.  
Groetnis Friso Albada.


De spilerskaart fan Wieger Boonstra rôp bij fêste besiker Minne Bonnema herinneringen op. Hij skriuwt ús oer Wieger it folgende:

Wieger speelde in het seizoen 1980-1981 bij 1 a, was topscorer in dat seizoen met 25 doelpunten.
Op 20 september 1980 tegen Tzummarum scoorde hij 6x. (einduislag 8-1)
Op 31 januari tegen Geelwit de winnende goal met de hand,het was zo mistig dat scheidsrechtig Dhr. Ruygh dit niet kon waarnemen.
Vgr, Minne Bonnema.
 
Ek âldste broer Sjoerd hat in dúdlike miening oer Wieger:

Dizze man mei doe noch in wylde hierdos (net folle mear fan oer), koe de druk fan een topklub as SDS net alhiel oan en is derom úteinlik bij Skearnegoutum te lâne kommen. Sels ûnder it hjoeddeistiche seleksjebelied fan Marco fan Basten hat hij it Nederlânske alvetal nea helje kinnen. Wennet no yn Boazum