Seleksjes sneon 22-11

Weppers tongersdei 20-11
19 november 2014
Weppers freed 21-11
20 november 2014

Punten binnenhelje….Dizze mannen moatte it sneon dwaan foar SDS:

SVM 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Dirk, Hendrik, Wytze,Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, 
Assistent skiedsrjochter: René Zijlstra

Zeerobben 2 – SDS 2
10.50
: der wêze
12.15: fuotbalje
Kristian, Elger, Geert, Hendrik E, Gerrit, Feite, Pieter, Bote, Allert, Sjoerd de V., Tjeerd de V, Ralph, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan


sc Stiens 4 – SDS 4
13.10 der wêze
14.30 fuotbalje
Broer Jacob, Jentsje, Jelle, Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan, Jan, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe, Jeroen en Klaas
Flagger: Daan Boersma

SDS 5  – Scharnegoutum 3
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon,  Jelmer, KLaas Bouke, Arjan, Gert Jan H, Sytse H, Gerlof Jan, Andries, Thomas, Roun, Eeltje,  Wouter Jan, Peter

Frisia A2 – SDS A1
10.45 der wêze
12.00 fuotbalje
Pieter de V, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Almar,  Pieter, Foeke, Douwe , Remon, Bote en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal