Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
12 oktober 2006
Wepperkes -sneon-
13 oktober 2006

Aant en Willem wienen dan wol net yn de kantine justerjûn, ús superreporter Sjoerd van Beem wie der lokkich genôch al. Hy hat al de seleksjes op in briefke yn de bûse treaun krigen en dit fiske hy der fannacht let út:

SDS 1(om 14.30 thús tsjin QVC1):                
Jaap, Floris, Kees, Tjeerd, Mark, Henk, Dirk-Yde, Tjalling, Jacob-Klaas, Harm, Feite, Skelte, Johannes en Erik.
 
SDS 2(fertrekke om 10.15 nei Hasselt om om 12.30 te fuotbaljen tsjin Olympia ’28):
Marten, Robert, Anne, Geert, Dennis, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Pytrik, Bote, Wesley, Stefan, Sybren en Robert.
 
SDS 3(om 12.15 thús tsjin Leeuwarder Zwaluwen 5):
Jappie, Gerlof, Jeroen, Jan, Wichard, Remco, Auke, Syb, Wouter, Lieuwe, Jentje, Albert, Durk en Ruurd.
 
SDS 4:
Dit team bestiet jammer genôch net mear, mar hie oars tsjin Stormvogels moaten.

SDS 5(om 12.45 thús tsjin SC Franeker 5):
Jaap, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Tjeerd, Sipke, Aant, Piet, Durk, Ype, Klaas en Klaas.
 
SDS 6(om 14.30 út tsjin GAVC 1):
Bas, Gerlof-Jan, Rudy, Johannes, Willem, Lieuwe, Harm-Auke, Tiemen, Pieter-Lieuwe, Pieter en Bas.

SDS A1 (út om 10.30 de derby tsjin Nijland A1):
?

SDS B1 (út om 10.30 tsjin NOK B1):
?

Wa binne der net en wêrom:
SDS 4 (geniet fan lange winterstop)
Tsjipke (lêst fan ‘e tean?)
Hendrik (spegelje en rúten woskje by de Jumbo)
Jeroen B.(lêst mei de knibbel)
Remco B.(lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Gerrit T. (in sneon bekomme nei de reade kaart fan foarige wike)
Willem (de ljisk ferrutsen)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (lêst fan in plysjeknibbel)
Anco (lêst fan ’t Ancol)
Jelte (geen idee)
Frank (te kuenstmest struien)
Sjoerd van B. (skriuwt stikje foar de Treffer)
Gerrit H. (neigenietsje fan Liet 2006)
Roel (lêst fan ’t kût)
Jelle (it lân yn)
Jacob P. (hat syn jierkwotum al helle)
Folkert Rients (op kursus Boalserters)
Christian (sparje foar de rest fan ’t nije hús)
Hjalmar (hat noch altiten gjin ferfier)
Rinse (te boadskipjen)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (geen idee)
Harm A.(oan ’t tarieden op it winterskilderjen)
Jacob-Sjirk (te trekkerriden)
Romke (mei Tomke op paad)
Coen (lit him skuon oanmjitte)

Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!