Seleksjes sneon 21-3

Weppers freed 20-3
20 maart 2009
Utslaggen sneon 21-3
20 maart 2009

Hjir alfêst de seleksjes foar sneon 21 maart:

SDS 1 – VHK 1  
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje

Marten, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Dirk Yde, Anne, Harm, Redmer, Jaap, Arjan.

SDS 2 – Staphorst 2

11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Feiko, Marten, Hendrik, Wichard, Bauke, Dennis, Gerrit, Feite, Jildert, Jan Simon, Sytse, Syb, Arjan, Hjalmar.

SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 3
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Remco, Geert, Pieter, Stefan, Eeltsje, Ralph, Sybren, Willem, Sjoerd, Jentsje, Arjen, Sjoerd, Bote, Peter, Jappie en Jan (l).

Tzum 3 – SDS 6 
11.45 fuort
12.45 fuotbalje

Gerlof V, Rudy, Ids B., Bertus, Sipke, Douwe, Ids, Steffen, Gert-Jan, Sytse H., Pytrik, Johnny, Martijn, Doede en Bram.

SDS 4 en SDS 5 binne frij

SDS DA1 – Heeg/IJVC DA1 
Box: 09:15 oere
Fuotbalje: 10.00 oere
Leider: André Vink
Flagger: ?
Seleksje: Amarins, Anke, Antje, Baukje Wytske, Cindy, Geertje, Joutsen, Margriet, Marleen, Nynke, Sjoukje en Wiepkje.

Makkum A1 SDS A1
Fuort   : 11.15
Spylje  : 12:30
Seleksje: Harm Jan, Jort, Jelte Pieter, Albert, Peter, Ewout, Wytze, Freek(?), Jarco, Doede, Arjen, Andries, Jacob, Bauke Jan
, Kristian, Eddy.
Net:
Remco (stage en knibbel)
Tamme (sjonge mei Tina T.)