Seleksjes sneon 20-9

Weppers freed 19-9
19 september 2008
Ferslaggen 20 sept
19 september 2008

Hjir de seleksjes foar sneon. Ek de froulju steane der no by. Sy hawwe ús witte litten der in soad nocht yn te hawwen:

Mulier – SDS DA1
9.45 fuort
11.00 fuotbalje yn Wytmarsum
Wiepkje, Anke, Sjoukje, Anne-Wil, Anne-Marijke, Antje, Cindy, Margriet, Anna-Marije, Wilma, Amarins, Simone, Grietje, Joutsen en Marleen.
Flagger is Feike Jorritsma

VHK 1- SDS 1 
11.45 der wêze
12.00 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Anne, Redmar, Jaap, Gert-Jan en Floris

Staphorst 2 – SDS 2
10.30 der wêze en fuort
12.30 fuotbalje
Feiko, Marten, Jildert, Syb, Jelmer, Arjan, Dirk-Yde,  Robert, Remco, Wichard, Dennis, Feite, Jan-Simon, Eeltje

SDS 3 – NOK 2
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje

Bauke, Geert, Pieter, Stefan, Ralph, Anco, Andrew, Jentsje, Harm Jan, Sjoerd, Jan, Bote, Jeroen, Ronny

SDS 4 – Makkum 4
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Ids, Stefan, Hendrik, Gerlof Jan, Gearard, John, Jelte, Gerrit, Erwin, Lieuwe, Rudy, Ivo, Pieter, Gert Jan, Rinse, Coen, Martijn, Bram

SDS 5 – Berltsum 4
13.55 der wêze
14.30 fuotbalje
Pytrik, Klaas, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Harm A. Tjeerd, Auke, Marco, Aant, Piet, Johnny, Jacob, Ype, Klaas. 

Wa binne der net:
Harm (skorst)
Hendrik (blessure)
Jeroen (knibbel)
Gerrit (famyljedei)
Sietse (knibbel)
Donny (vive la France)
Hjalmar (oan ’t wurk)
Sybren (blesseard)
Willem (noch in bytsje lêst fan de ljisk)
Paul (toeterje)
Arjen van P. (blesseard)
Gerlof (balanse)
Johan (TomToms ferkeapje)
Bas (Mediamarkt)
Romke (wurkje)
Albert-Jan (Syperda ferhier)
Jacob-Sjirk (bekomme fan syn knibbeloperaasje)
Doede Sysling (miskien is hy der nije wike)
Frans-Piter (tas ynpakke om snein werom te kommen fan syn fakansje yn Dútslân en dochs op tiid by it Abe-Lenstrastadion te wêzen foar SC Heerenveen – NEC)
Willem V. (knibbelbannen skuord)
Tim (oan ’t wurk)
Stoffel (fluitet)
Ype B. (der oars op út)
Sipke (net te winkeljen, mar te keatsen(seit hy……..)
Christiaan (mar wer nei de kapper)
Klaas M. (hinnehok himmelje)
Gerrit (syn “nije” skuon poetse)
Folkert Rients (te wokken)
Jappie (lêst fan syn hamstring)
Trienus (ruften útwoskje)
Durk O. (…………)