Seleksjes sneon 20-9

Weppers freed 19-9
18 september 2014
Utslaggen sneon 20-9
19 september 2014

It kin noch wol 1300 kear oars, mar dit is it earste idee:

SDS 1 – DWP 1
13.15: der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Jacob, Dirk, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Teun en Pieter de Vries.
Assistent skiedsrjochter: René

Makkum 2- SDS 2
11
.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Kristian, Jort, Jelle, Hendrik E, Gerrit, Feite, Sytse, Pieter K, Bote, Allert, Sjoerd R, Sjoerd de V, Ralph, Pieter W. en Willem.
Flagger: Jesse
Riders: Jort, Sytse, Ralph en Jeroen.

SC Bolsward 4 – SDS 4
13.13 der wêze
14.30 fuotbalje
Lieuwe, Ids B, Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan-Simon, Jan, Peter, Robert, Pieter-Lieuwe, Klaas en Jeroen.
Flagger: Daan Boersma?

SDS 5 – IJVC 3
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Broer-Jacob, Remon, Douwe, Jelte, Arjan, Gert- en Gerlof-Jan, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort P., Peter Stuiver, Doede, Gerrit T., Stefan v.d. V. en Wietse V.
Riders: Douwe, Eeltje, Arjen en Stefan.

SDS A1 – SC Stiens A1
11.15 der wêze
12.00 fuotbalje
Pieter de V, Jurjen L, Bauke, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Pieter S, Foeke, Douwe K., Remon en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal