Seleksjes sneon 2 maart

Weppers freed 1-3
28 februari 2013
Utslaggen sneon 2 maart
28 februari 2013

’t Fean 58   1 – SDS 1 
12.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Jacob-Klaas, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap, Elger, Wietse,

SDS 2 _ WPB 2
13.30 der wêze

14.30: fuotbalje
Kristian, Tjeerd, Ayanle, Sjoerd van B., Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Willem, Andries, Henk

SDS 3 – VVI 2
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Marten, Arjen, Syb, Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H, Stefan,  Mark, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph

Delfstrahuizen 4 – SDS 4
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Douwe, Jelte, Jelmer, Steffen, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Jelle (?), Doede K, Thomas, , Wouter Jan, Doede S, Tseard

SDS 5 – Balk 4
der wêze: 13.45
fuotbalje: 14.30

Lieuwe, Ids, Bertus, Wichard, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Hans, Peter, Pieter Lieuwe, Jeroen,  Ronny, Manolito, Jappie, Daan (flagger)