Seleksjes sneon 2-4

Weppers tongersdei 31-3
31 maart 2016
Weppers freed 1-4
31 maart 2016

SDS 1 – Delfstrahuizen 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd, Pieter S, Feite, Jort
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 3 – sc Bolsward 3 (topper)
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Gerlof Jan, Henk, Johan, Harm, Robert, Ype, Pieter L, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Geert Hiemstra

sc Lions 6  – SDS 4 
10.15 der wêze
11.30 fuotbalje
Jurjen L, Tjeerd, Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Sytse, Jelte H, Igor, Ruun, Jort, Peter, Doede, Gerrit

SDS 2 is frij