Seleksjes sneon 2-11

Weppers freed 1-11
31 oktober 2013
SDS League: Limburger pakt wykpriis!
1 november 2013

SDS 1 – sc Stiens 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd
Ass. skiedsrjochter Friso Albada

Kantinetsjinst: SDS 1 om 16.30 oere

The Knickerbockers 5 – SDS 2 
9.30
: der wêze
12.00: fuotbalje
17.00: bus giet werom
Ayanle, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Bote, Jort, Sjoerd, Tjeerd, Ralph, Jesse

Scharnegoutum 2 – SDS 3
11.45: der wêze
12.45: fuotbalje
Sytse, Ids, Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Pytrik, Pieter, Remon, Eddy, Stephan Kok, Jelte
assistent skiedsrjochter: Jentsje Jorritsma

SDS 4 – ONS Boso 5   giet net troch – ONS te min spilers

SDS 5 – Sleat 3
14.15: der wêze
15.00: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Robert H, Jan Simon, Hans, Peter, Robert S, Ype, Pieter Lieuwe, Jappie, Jeroen en Daan.

SDS A1 – Irnsum A1
12.15: der wêze
13.15: fuotbalje
Bouke, Jelle, Ruurd, Jurjen, Martijn, Wiebe, Teun, Pieter W, Pieter S, Pieter de V, Lourens, Foeke, Gerwin

Oosterlittens A1 – SDS A2
13.00: der wêze
14.00: spylje

Marco, Roan, Wietse, Jort, Douwe, Remon, Stefan, Jan Fokko, Bote, Jorrit, Watze, Habtamu