Seleksjes sneon 18-5

Weppers freed 17-5
16 mei 2013
Ut- en ferslaggen sneon 18-5
18 mei 2013

De seleksjes foar freed en sneon.

CVVO 1 – SDS 1 
12.30 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Erik, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Redmar, Jaap, Tjeerd, Sjoerd en Tjipke.
Ass.skiedsrjochter : Klaas Overal

SDS 4 – Workum 4
13.11: der wêze
13.45: bolje
Bram, Douwe, Jelmer, Steffen, Jonathan, Broer-Jacob, Arjan, Gert Jan, Jelle, Doede K, Thomas, Wouter Jan, Dirk S., en noch ien

CVVO 5 – SDS 5
13.00: fuort
14.30: fuotbalje

Wichard, Harm Auke, Rudy, Christiaan, Robert H, Hans, Peter, Ype, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jappie, Jeroen en Ronny en Daan

Efkes Balje yn Wommels
19.25 Der wêze
19.30 Balje

Harrie, Ferrie, Pieter, Pieter, Hendrikus, Hans, Auke, Klaas, Theo, Oane Bauke,Tjerk, Aant, Johan, Eddy en …..