Seleksjes sneon 17-5

Weppers freed 16-5
15 mei 2014
Ut- en ferslaggen 17-5
16 mei 2014

SDS 1 en SDS 2 binne útfuotballe. En sa kin it gebeure dat de lêste wedstriid sneon om 13.45 is. SDS 3 mei dan thús.

SDS 3 – Heeg 2
12.45 der wêze
13.45 fuotbalje
Hendrik deJ, Anne, Jurjen, Klaas Bouke, Broer Jacob, Sytse, Jentsje, Pieter, Andries, Remon R, Jan , Geert,  Bauke F, Hendrik E.

TOP ’63  3 – SDS 4
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Jelmer, Gert Jan H, Gerlof Jan, Gert Jan R, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Stefan vdV, Peter, Jurjen Los.

Heeg 3 – SDS 5
13.20: der wêze
14.30: balje
Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Robert, Robert H, Ype, Christiaan, Klaas, Jeroen, Ronny, Willem V, Willem W.


11.15: der wêze
12.30: balje
Allert, Pieter de V, Stephan K, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Jan Fokko, Bote, Jorrit