Evenementen in november 2022

Weppers freed 16-4
15 april 2010
Utslaggen 17-4
16 april 2010

Hjir de seleksjes fan sneon. 

SDS 1   frij

Flevo Boys 3 – SDS 2 
12.45 fuort
14.30 fuotbalje
Marten, Hendrik, Arjan, Anne, Redmer, Freek, Wichard, Dennis, Gerrit, Jildert, Jan Simon, Syb, Robert en Dirk.

SDS 3 – VVI 2 
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Bauke, Sjoerd vB, Remco, Andrew, Jentsje, Pieter, Stefan, Jan, Bote, Jeroen, Ronny, Ralph en Sybren.

Zeerobben 3  – SDS 4 
14.30 fuort
15.30 fuotbalje
Harm-Jan, Remco Piek, Gerlof V., Jelte, Erwin, Lieuwe, Johan, Hendrik, Pieter G., Jeroen L., Frans Pieter, Pieter-Lieuwe en Willem V. 

Foarút 3 – SDS 5
13.00 fuort
14.00 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype B., Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Aant, Klaas K., Durk, Klaas V., Jappie, en Daan.

SDS 6 – Foarút 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje

Stoffel, Ids, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Bauke-Jan, Martijn, Bram en …….

Dronrijp A1 – SDS A1
10.45 fuort
12.00 fuotbalje
Martin Rienstra is skorst…….