Seleksjes sneon 17-3

Weppers tongersdei 15-3
14 maart 2012
Weppers freed 16-3
15 maart 2012

Sneon komme alle senioren alvetallen wer yn it fjild. Dat dogge se mei dizze seleksjes.

ONT 1 – SDS 1
12.15: fuort
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Elger, Jacob, Feite, Thor

Makkum 2 – SDS 2 
11.00: fuort
12.30: fuotbalje
Jildert, Johan, Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Jan Simon, Hendrik, Sytze K, Arjen, Anne, Jort, Sjoerd vB, Geert

Leeuwarder Zwaluwen 4 –  SDS 3
13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Willem, Hendrik E, Jentsje, Sytze H, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Eddy, Ralph, Gerrit Kooistra

Olde Veste ’54    5 – SDS 4
11.30: fuort
13.00: fuotbalje
Douwe, Steffen, Broer Jacob, Gert Jan H., Pytrik, Gerlof Jan, Jelle, Andries, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Peter, Pieter Lieuwe

SDS 5 – Blija 2  Giet net troch