Evenementen in december 2022

Weppers freed 16-10
14 oktober 2009
Utslagen sneon 17-10
17 oktober 2009

Broekster Boys 1 – SDS 1 
12.30 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob K., Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Harm, Redmar, Jaap en Arjan

SDS 2 -Heerenveense Boys 2
13.30 der wêze 
14.30 fuotbalje
Marten, Anne, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Mark, Hjalmar, Dirk en Pieter

NOK 2 – SDS 3
10.45 fuort
12.15 fuotbalje

Bauke, Jelte P., Harm Jan, Eeltje,Remco, Geert, Jentsje, Stefan, Sjoerd R,  Jan, Peter, Gerlof, Jeroen, Sybren

SDS 4 – Oudehaske 5
12.00 der wêze
12.30 fuotbalje
Bote, Ronny, Jeroen L, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Hendrik, Pieter, Gerlof, Coen, Frans Pieter en Willem.

SDS 5 – Leeuwarder Zwaluwen 11
(giet net troch, sjoch de weppers fan freed)

12.00 der  wêze
12.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Marco, Piet, Klaas, Jacob, Ype, Folkert R, Jappie

Rood Geel  4 – SDS 6
13.30 fuort
14.30 fuotbalje

Ids de Boer, Jan Bouke, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Boudewijn, Johnny,  Thomas, Jan, Bauke Jan, Leandro,  Bram.

SDS DA1 – CVVO DA1(giet net troch, sjoch de weppers fan freed)
09:45 der weze
10:45 fuotbalje
Anke, Anna Marijke, Anna Wil, Chrissi, Geertje, Joutsen, Marieke, Margriet, Nynke, Sjoukje, Tsjerkje, Wiepkje en Wilma.