Seleksjes sneon 17-10

Weppers tongersdei 15-10
14 oktober 2015
Weppers freed 16-10
15 oktober 2015

NOK 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout,  Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Teun, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jort, Jaap, Sjoerd, Elger
Flagger: Enne J. Bruinsma

SDS 2 – AVC 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Skelte, Hendrik E, Marten, Wietse, Feite, Pieter, Jurjen, Bote, Tjeerd, Ralph, Jesse, PIeter, Willem,
Flagger: Klaas de Haan

ONS BOSO Sneek 6 -SDS 3
 
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje

Jentsje, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Jan Simon, Henk, Hans, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Ronny, Remon 
Flagger: de hear Boersma

SDS 4 – Frisia 1 
11.30 der wêze
12.15 fuotbalje
Rick, Gert Jan H, Sytse, Igor, Ruun, Eeltje, Jort, Wouter Jan, Doede, Gerrit, Stefan

B1
Aanwezig 9.15 spelen 10.15
De selectie voor B1 zaterdag :
Niels, Jesse, Steven, Wytse, Hâns, Robin, Jan, Nykele, Jurjen, Bôte, Luuk, Wesley, Krist, Sjoerd.

B2
FVCb2-SDS b2 vertrek 12.00 spelen 13.00 uur
Leiders en grensrechter volgens het schema. Ook de rijders!!!
Spelers Kees b1, solomon, rients, grieten, hedzer, Rutger, Tjalling, Jack, Stijn c2, 3spelers van c1 t.w. Kent vd schaar, sietze stoffelsma en Johannes sijbesma

Joshua walta der ek noch bij

Net
Harm: read
Jacob:
Pieter de V: siik
Sjoerd v B: darve
Jurjen:
Sjoerd R: hamstring
Stephan vn K: doazen útpakke
Ids
Wichard: blessure
Christiaan:
Rudy
Johan:
Gerlof Jan: ‘neigeniete fan Poalen
Peter: knibbel
Broer Jacob: iets mei de keet 
Jeroen: net bij Ronny
Ids: de Boer op
Jelte: oppasse
Doede K : ankel
Bram: lies
Wietse V: wurk
Jelle: wurk