Weppers tongersdei 15-10

Meinte Sixmatoernooi
14 oktober 2015
Seleksjes sneon 17-10
15 oktober 2015

Bartsjinst
Jûn hat Sjoerd Rispens bartsjinst yn de kantine. Dat wurdt fêst gesellich!

Skiedsrjochtersnijs
At jim it programma fan sneons sjen wolle, mei de skiedsrjochter derbij, wolle jim witte wa’t de skiedsrjochter fan tsjinst is of alle KNVB skiiedsrjochtersaken, sjoch dan links (lofts) op ús side ûnder it kopke Skiedsrjochters.

Flagje
Enne-Jehannes Bruinsma sil sneon by SDS 1 assistent-skiedsrjochter wêze út by NOK.


Untslach

Hoe siet it ek al wer yn Nederlân? 16 miljoen koaches?

Seal
Under lieding fan skiedsrjochter L.van der Heide is juster op ‘e Jouwer yn sporthal de Stuit de sealfuotbalwedstriid Haskerland 6 – SDS 1 spile. Wij binne benijd nei de útslach.

Harsens derby (1609)
It lûd moat der al efkes by oan: